» Inici

Programa Gínjol

Primera edició 2016 – Fons de patents


Data de publicació: 10 de novembre de 2016
Termini de presentació: 9 de desembre de 2016

Resolució definitiva
de la 1ª edició

Creació del fons de patents GÍNJOL

És voluntat de la I-CERCA promoure un programa de finançament acordat amb els centres CERCA, de cara a potenciar els seus projectes de transferència de coneixement, pel que fa a la protecció de la propietat intel·lectual i industrial, que s’anomena Fons de Patents Gínjol. Aquest fons no té personalitat jurídica diferenciada, i per tant és creat i gestionat internament per la I-CERCA, que centralitzarà les aportacions al programa Gínjol i destinarà els seus recursos als projectes que siguin seleccionats en cada període de selecció i avaluació.

El finançament de les activitats del fons podrà provenir de les següents fonts:

  • Els fons aportats per l’I-CERCA,
  • Fons d’arrencada dels centres CERCA col·laboradors segons conveni amb la I-CERCA,
  • Finançament provinent d’ajuts i programes públics o d’institucions privades sense ànim de lucre.
  • Fons provinents de la participació de la I-CERCA en els beneficis dels projectes seleccionats i finançats pel Fons de Patents GÍNJOL.

Activitats que es podran finançar.

Els serveis que podran ser objecte de finançament mitjançant aquest programa seran els necessaris per a la protecció, valorització i comercialització dels resultats de la recerca que es generin en el marc dels projectes de recerca presentats, referits al període temporal que s’estableixi per a l’edició corresponent.

A mode d’exemple, es podran incloure de forma específica:

  • Serveis d’assessorament en relació al procediment i estratègia en el marc de la protecció de la propietat intel·lectual e industrial de la tecnologia.
  • Serveis d’avaluació externa de la idoneïtat tecnològica i potencial en el mercat de la tecnologia desenvolupada.
  • Serveis d’assessorament estratègic i econòmic de cara a la seva comercialització.

Els serveis no seran prestats per I-CERCA, que tampoc no realitzarà la prescripció de professionals per a la prestació d’aquests serveis. Els serveis hauran de ser contractats pels centres de recerca beneficiaris a tercers professionals, d’acord amb el seu règim de contractació, sense perjudici que s’haurà de justificar davant la I-CERCA la idoneïtat de la seva elecció i les condicions econòmiques.

El Centre CERCA assumirà el compromís d’aportar finançament pels seus propis recursos per a les activitats objecte de la sol·licitud, segons el percentatge de distribució que s’acordi entre ambdues Parts.

Condicions econòmiques: finançament i retorn.

El finançament que s’oferirà no tindrà el caràcter de subvenció (d’acord amb la seva normativa reguladora) donat que es basarà en un model de retorn. El Fons de Patents GÍNJOL tindrà participació en els ingressos que s’obtinguin de l’explotació dels resultats objecte del projecte, i en cap cas la I-CERCA assumirà drets sobre la titularitat dels resultats.

Es preveu de forma inicial un finançament per a cada projecte de fins a 10.000 €, en funció de les activitats a realitzar i del pressupost que s’inclogui a la sol·licitud. Caldrà fer constar altes fonts de cofinançament per al projecte, tant si són recursos pròpies com aliens.

Pel que fa al retorn, s’acordarà per les parts a la fase de negociació, i en el cas d’existir ingressos mai podrà serà inferior a l’import atorgat més un 50% (en concepte de despeses de creació i gestió del fons de patents), encara que es podrà pactar un percentatge fix de retorn sobre el total dels ingressos o qualsevol altre fórmula que acordin les parts.

Es podran valorar models alternatius de retorn basats exclusivament en ingressos variables, en aquells casos que es pugui accedir a què el Fons de Patents GÍNJOL assumeixi la totalitat dels costos de protecció de la propietat intel·lectual i industrial.

La determinació final del model de retorn i dels percentatges de participació i les fases s’acordarà de forma negociada entre la I-CERCA i el centre CERCA, tot considerant aspectes com l’import del finançament i les aportacions realitzades per cada part, la naturalesa, característiques i grau de maduresa del projecte, i el percentatge corresponent al centre CERCA en la titularitat dels resultats (en cas d’existir altres cotitulars). S’establiran mecanismes per a regular la possibilitat de dilució en els percentatges per l’entrada d’inversions addicionals que financin el desenvolupament del projecte o la creació de l’empresa spin-off que exploti comercialment els seus resultats.

Trobareu tota la informació i les bases del Programa a l’apartat DOCUMENTACIÓ.

 

Més informació:
ginjol@cerca.cat
Tel.: +34 935 526 728

Centres col·laboradors: