Premis Pioner 2017

La recerca científica és una activitat practicada per investigadors i investigadores de diferents categories. Els qui comencen a fer recerca, habitualment ho fan mitjançant la preparació d’una tesi doctoral. En aquestes etapes inicials és molt important que els investigadors siguin conscients que els seus resultats poden tenir un gran valor no tan sols científic, sinó també comercial i industrial.

Per aquesta raó, en el marc dels Centres de Recerca de Catalunya (CERCA), la Institució CERCA promou anualment els Premis PIONER, amb l’objectiu de distingir aquells investigadors i investigadores que acaben d’elaborar una tesi doctoral i han obtingut uns resultats clarament orientats a ser aprofitats comercialment.

Data de publicació: 11 d’octubre de 2017
Termini de presentació: 10 de novembre de 2017

Documentació:

 

OBJECTE
Els premis volen reconèixer aquells investigadors i investigadores d’un centre CERCA que, durant els mesos transcorreguts des de la publicació de l’anterior convocatòria (11 oct. 2016) fins a la data de publicació actual, hagin presentat una tesi doctoral i que, basant-se en aquesta tesi, facin una proposta per iniciar o enfortir alguna tecnologia o producte que pugui tenir interès industrial o comercial, o bé que contribueixi significativament al desenvolupament de polítiques públiques.
PERSONES DESTINATÀRIES
Investigadors i investigadores d’un centre CERCA que, en els mesos transcorreguts des de la publicació de l’anterior convocatòria (11 oct.2016) fins a la data de publicació de l’actual, hagin fet una tesi doctoral i hagin obtingut el grau de doctor, i que presentin una proposta concreta d’aplicació dels resultats de la tesi en el marc d’aquesta convocatòria.Els investigadors i investigadores poden ser de qualsevol de les àrees de coneixement.Es farà difusió dels Premis PIONER a la pàgina web de la Institució CERCA i també entre tots els directors i directores dels centres CERCA, per tal que en facin difusió internament entre els grups de recerca de les seves institucions.
IMPORT
L’import serà de 1.000 euros per a cada persona beneficiària. Enguany es concediran un mínim de tres Premis PIONER amb la col·laboració de diverses institucions i empreses.
TERMINI
El termini de presentació serà fins el 10 de novembre de 2017.
SOL·LICITUDS I LLOC DE PRESENTACIÓ
Les sol·licituds s’han de presentar per correu electrònic a l’adreça pioner@cerca.cat, i cal adreçar-les al director de CERCA.
Cada sol·licitud ha d’incloure la documentació següent:
a) Formulari d’inscripció on ha de constar la identificació i les dades electròniques de contacte (adreça electrònica inequívoca) de la persona sol·licitant. CERCA adreçarà al sol·licitant qualsevol comunicació referida a aquesta convocatòria a través d’aquesta adreça.
b) Certificat del director o directora del centre CERCA que correspongui, en què s’indiqui la data de lectura de la tesi i el nom del director/a de tesi, que ha de ser investigador del centre.
c) Fitxer PDF adjunt del text sencer de la tesi doctoral.
d) Proposta d’aplicació dels resultats obtinguts, fonamentada en l’interès comercial o industrial dels resultats, o bé en la seva continuació decidida per al desenvolupament de polítiques públiques (màxim 5 pàgines).
e) Cartes d’interès, si escau, de les empreses o les administracions que han seguit el projecte.
AVALUACIÓ I SELECCIÓ
Una comissió d’experts avaluarà les sol·licituds presentades, valorarà la contribució de cada tesi doctoral a l’objecte de la convocatòria i presentarà una proposta d’atorgament de premis al director de la Institució CERCA. El nom dels experts es farà públic coincidint amb el lliurament dels premis.
Els criteris d’avaluació de la proposta són:
a. Originalitat (30 %)
b. Viabilitat (30 %)
c. Impacte previst (30 %)
d. Temps previst fins a la seva aplicació (10 %)
El director de la Institució CERCA emetrà una resolució en què s’indicarà qui són les persones guardonades amb els Premis PIONER, la qual serà publicada a la pàgina web de CERCA i serà comunicada directament a totes les persones sol·licitants de la convocatòria per correu electrònic abans del 31 de desembre de 2017.
ACTE DE LLIURAMENT DELS PREMIS

Es farà un acte de lliurament dels Premis PIONER a les persones guardonades en presència de les empreses i les institucions que han col·laborat en aquesta convocatòria.

Més informació:
T. 935 526 733
pioner@cerca.cat

Amb la col·laboració de: