» Inici

SUMA 2016

Programa d’Integració de Centres CERCA (SUMA 2016)

SUMA constitueix la primera iniciativa específica adreçada als Centres de Recerca de Catalunya (CERCA)  per assolir estructures integrades de major massa crítica i competitivitat científica.

Bases del Programa 2016

SUMA 2016 – Bases

Formulari 2016

Formulari de renovació 2016

Data de publicació de la convocatòria: 21 de juny de 2016.
Termini de presentació fins el 31 de juliol de 2016.

Objecte del programa
El Programa SUMA va destinat a incentivar projectes, a implantar dins l’entorn dels centres de recerca de Catalunya (CERCA), que s’adrecin a aconseguir un increment de la massa crítica, una millora de la gestió i la competitivitat mitjançant les actuacions següents:

  • Noves integracions, fusions i reordenacions en els centres de recerca CERCA que poden incloure a d’altres estructures o institucions col·laboradores.
  • Renovació de projectes SUMA anteriorment finançats entre centres de recerca CERCA i/o altres estructures o institucions col·laboradores.
Fases del programa
El programa SUMA s’organitza en dues fases:

  • La primera fase, regulada per les bases, comporta la presentació d’una sol·licitud acompanyada d’un avantprojecte amb la seva corresponent memòria tècnica.
  • En una segona fase posterior, els avantprojectes d’interès per al Govern que hagin estat seleccionats o renovats seran impulsats si escau. Es demanarà als centres de recerca que presentin els projectes executius en els termes que s’acordin. Aquesta segona fase es vehicularà mitjançant un acord no prorrogable principalment entre CERCA i el Centres de Recerca, pel qual s’establiran les obligacions de les parts i el finançament associat, si escau, que serà de caràcter puntual en el temps.
Beneficiaris
Podran ser sol·licitants d’aquesta convocatòria els centres de recerca de Catalunya membres del sistema CERCA (Resolució ECO/2405/2015 de 21 d’octubre, DOGC número 6988 de 2/11/2016) que encara ho siguin en la data de publicació d’aquesta convocatòria.
Els projectes que es presentin a aquesta convocatòria han de ser en col·laboració, actuant un dels centres CERCA com a coordinador. El centre CERCA sol·licitant també pot actuar avalant una proposta entre dues institucions col·laboradores en el marc d’aquesta convocatòria.S’entén com a col·laborador qualsevol altre centre de recerca, universitat, centre tecnològic, hospital, gran instal·lació o qualsevol altra entitat que tingui d’entre les seves finalitats principals la recerca o la gestió de la recerca, en estreta col·laboració amb algun centre CERCA.Cada centre CERCA només podrà participar en un sol projecte dins del programa SUMA 2016 bé sigui com a nova proposta o com a renovació d’un projecte anterior.
Termini de presentació de propostes
S’estableix un primer termini per a la presentació de propostes a data de 31 de juliol de 2016.
Selecció de les propostes
Les propostes seran gestionades per la Institució CERCA que les elevarà al Govern perquè els avantprojectes que compleixin amb els requeriments de forma i amb els objectius del programa siguin analitzats i valorats, en base a l’oportunitat i a l’impacte de la proposta.

Més informació

suma@cerca.cat
Tel.: +34 935 526 931