» Inici

Transparència

En compliment de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquest apartat trobareu tota la informació sobre la Institució CERCA per fer efectiu el principi de transparència i les obligacions en matèria de publicitat activa derivades d’aquesta Llei.

Constitució

Escriptura de constitució I-CERCA 2010

Memòries

Memòria d’activitats 2017
Memòria d’activitats 2016
Memòria d’activitats 2015
Memòria d’activitats 2014
Memòria d’activitats 2013
Memòria d’activitats 2012
Memòria d’activitats 2011
Memòria d’activitats 2010

Comptes anuals

2015 – Informe d’auditoria
2014 – Informe d’auditoria
2013 – Informe d’auditoria

Patrimoni

2013 – Bens mobles de valor especial
2013 – Contractació de Patrimoni
2013 – Gestió del Patrimoni
2013 – Inventari de bens immobles
2014 – Bens mobles de valor especial
2014 – Contractació de Patrimoni
2014 – Gestió del Patrimoni
2014 – Inventari de bens immobles

Convenis

Accés al Registre de convenis i encàrrecs de gestió de la Generalitat de Catalunya.

Codi de conducta alts càrrecs i personal directiu

Adhesió al contingut del codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic.

Portal de la transparència. Codi de conducta.

Agenda pública amb grups d’interès, obsequis i invitacions

Agenda pública, viatges i obsequis.

Portal de la transparència. Grups d’interès.

Sol·licitud d’informació

Podeu fer-nos arribar els vostres comentaris, preguntes, queixes i suggeriments sobre qualsevol dels serveis que ofereix la Institució CERCA a través del correu transparencia@cerca.cat.

Per exercir el dret d’accés a la informació pública és requisit necessari tenir més de 16 anys, d’acord amb el que estableix l’article 18.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Article 26. Requisits de les sol·licituds d’informació pública
1. Les sol·licituds d’accés a la informació pública es poden fer per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de:
a) La identitat del sol·licitant (si us plau, incloeu nom complet, número de DNI/NIE/passaport i data de naixement).
b) La informació precisa a la qual es vol tenir accés, sense necessitat d’indicar cap document ni expedient concrets.
c) La forma o el format en què es prefereix tenir accés a la informació.
d) Una adreça de contacte, preferentment electrònica, que serveixi per a les comunicacions entre el sol·licitant i l’Administració.
2. El sol·licitant pot exposar, amb caràcter potestatiu, els motius que justifiquen l’exercici del dret d’accés a la informació pública. L’absència de motivació en cap cas no pot ésser una causa per a denegar la sol·licitud.