» Inici

Característiques generals

En dècades anteriors, la diagnosi del sistema de recerca havia posat de relleu que, en general, als centres de recerca universitaris i als organismes públics de recerca els calia millorar la flexibilitat en el seu funcionament.  Una burocràcia excessiva, així com una governança complexa, amb nombroses comissions que intervenien en el procés decisori, no afavorien l’activitat d’aquestes entitats.

Per superar-ho, la Generalitat de Catalunya va iniciar la transformació dels centres existents i la creació de nous centres de recerca propis que ha donat com a resultat l’actual sistema de centres CERCA.

Tots els centres del sistema CERCA estan organitzats seguint un model de governança i de funcionament que permet assegurar l’eficiència, la flexibilitat de gestió, la captació i promoció del talent, la planificació estratègica i la capacitat executiva.

Les característiques que defineixen el model de centre CERCA són les següents:

  • Són organismes independents amb personalitat jurídica pròpia, participats per la Generalitat de Catalunya, que tenen per objecte principal la investigació científica d’excel·lència.
  • Apliquen un model de gestió privada amb màxima flexibilitat i màxima autoexigència, sobre la base d’una programació pluriennal de l’activitat, plasmada en un Pla estratègic i una supervisió ex post que respecta l’autonomia de cada centre.
  • Tenen una governança eficaç, jerarquitzada, basada en una direcció amb amplis poders que deriven de l’òrgan de govern del centre davant el qual responen.
  • Han estat dissenyats per tenir una plantilla de personal investigador dimensionada per tenir impacte internacional; estructura en grups de recerca dirigits per científics de prestigi internacional contrastat i amb gran rotació d’investigadors postdoctorals.
  • Desenvolupen una recerca de frontera orientada a l’impacte científic i econòmic i a la millora del benestar social i individual.
  • Disposen de finançament estructural significatiu i estable a través de contractes programa amb la Generalitat de Catalunya i apliquen una política de captació de talent sobre la base d’una definició de la carrera científica del seu personal investigador, d’acord amb les peculiaritats de cada camp i les estratègies de contractació escollides per cada centre.
  • Compten, de forma indispensable, amb l’assessorament i l’avaluació periòdica d’un comitè científic internacional d’alt nivell.  Aquest comitè garanteix l’aplicació de pràctiques i criteris d’acord amb els estàndards internacionals d’excel·lència en la recerca.

RESOLUCIÓ ECO/2405/2015, de 21 d’octubre, de reconeixement de diversos centres de recerca de Catalunya com a centres CERCA.