Pla d’Igualtat

Pla d’Igualtat d’Oportunitats i Gestió de la Diversitat


El col·lectiu de centres CERCA i les persones que l’integren basa la seva activitat en el respecte i igualtat entre les persones implicades. Tant la gestió de la recerca com les polítiques d’elegibilitat, ocupabilitat, representació institucional, distribució de recursos i avaluació han d’estar fonamentades en la justa valoració de les persones i evitar possibles biaixos i tendències discriminatòries.

A la Unió Europea les dones són el 50% dels estudiants universitaris, i el 45% dels doctorands però en canvi només representen un terç del personal investigador. Aquest situació no ha variat pràcticament en els darrers 10 anys.

Malgrat que les dones investigadores han començat a entrar amb força en alguns camps científics, aquest increment de xifres no és una evidència de l’absència del biaix de gènere. Aquest impedeix la plena participació de la dona a la ciència, cosa que obstrueix la meritocràcia acadèmica i alhora limita els recursos humans necessaris per als avenços en competitivitat en la propera dècada (Corinne A. Moss-Racusin et al., 2012).

També, en algunes àrees s’ha vist com hi ha una distribució desigual dels recursos econòmics en recerca per a homes i dones: hi ha menys dones rebent fons com a investigadores principals de projecte, i alhora amb menys diners quan els projectes són concedits (Michael G Head et al., 2013).

La implementació de les pautes d’actuació adequades ha de portar a una situació d’equilibri que generarà una més gran creativitat i excel·lència en la dinàmica científica i tecnològica dels centres CERCA.

A aquest efecte s’ha creat una comissió que s’ha reunit durant el segon semestre de 2013 i a principis de 2014 per discutir i dissenyar el Pla d’Igualtat d’Oportunitats i Gestió de la Diversitat.

Aquest Pla és una proposta als centres CERCA perquè el personalitzin en cada cas i puguin així implementar les mesures corresponents, si escau.

Pla d’igualtat d’oportunitats i gestió de la diversitat (abril 2014)