» Inici

Fons de Patents Gínjol

És voluntat de la I-CERCA promoure un programa de finançament acordat amb els centres CERCA, amb vista a potenciar els seus projectes de transferència de coneixement pel que fa a la protecció de la propietat intel·lectual i industrial, que s’anomena fons de patents Gínjol. Aquest fons no té personalitat jurídica diferenciada i, per tant, l’ha creat i el gestiona internament la I-CERCA, que centralitzarà les aportacions al programa Gínjol i destinarà els seus recursos als projectes triats en cada període de selecció i avaluació.

El finançament de les activitats del fons podrà provenir de les fonts següents:

  • Els fons aportats per la I-CERCA.
  • Els fons d’arrencada dels centres CERCA col·laboradors segons el conveni amb la I-CERCA.
  • El finançament provinent d’ajuts i programes públics o d’institucions privades sense ànim de lucre.
  • Els fons provinents de la participació de la I-CERCA en els beneficis dels projectes que seleccioni i financi el fons de patents Gínjol.

Activitats que es podran finançar

Els serveis que podran ser objecte de finançament mitjançant aquest programa seran els necessaris per a la protecció, l’aportació de valor i la comercialització dels resultats de la recerca que es generin en el marc dels projectes de recerca presentats, relatius al període temporal que s’estableixi per a l’edició corresponent.

A tall d’exemple, es podran incloure de manera específica:

  • Serveis d’assessorament en relació amb el procediment i l’estratègia en el marc de la protecció de la propietat intel·lectual i industrial de la tecnologia.
  • Serveis d’avaluació externa de la idoneïtat tecnològica i potencial en el mercat de la tecnologia desenvolupada.
  • Serveis d’assessorament estratègic i econòmic amb vista a la seva comercialització.

Els serveis els prestarà la I-CERCA, que tampoc no farà la prescripció de professionals per a la prestació d’aquests serveis. Els serveis hauran de ser contractats pels centres de recerca beneficiaris a tercers professionals, d’acord amb el seu règim de contractació, i igualment s’haurà de justificar davant de la I-CERCA la idoneïtat de la seva elecció i les condicions econòmiques.

El centre CERCA assumirà el compromís d’aportar finançament mitjançant els seus propis recursos per a les activitats que són objecte de la sol·licitud, segons el percentatge de distribució que s’acordi entre ambdues parts.

 

Condicions econòmiques: finançament i retorn

El finançament que s’oferirà no tindrà el caràcter de subvenció (d’acord amb la seva normativa reguladora), atès que es basarà en un model de retorn. El fons de patents Gínjol tindrà participació en els ingressos que s’obtinguin de l’explotació dels resultats que són objecte del projecte i en cap cas la I-CERCA assumirà drets sobre la titularitat dels resultats.

Es preveu de forma inicial un finançament per a cada projecte de fins a 10.000 euros, segons les activitats que s’hagin de portar a terme i del pressupost que s’inclogui a la sol·licitud. Caldrà fer constar altres fonts de cofinançament per al projecte, tant si són recursos propis com aliens.

Pel que fa al retorn, les parts l’acordaran en la fase de negociació i, si hi ha ingressos, mai no serà inferior a l’import atorgat més un 50 % (en concepte de despeses de creació i gestió del fons de patents), encara que es podrà pactar un percentatge fix de retorn sobre el total dels ingressos o qualsevol altra fórmula que acordin les parts.

Es podran valorar models alternatius de retorn basats exclusivament en ingressos variables, en els casos en què es pugui accedir a fer que el fons de patents Gínjol assumeixin tots els costos de protecció de la propietat intel·lectual i industrial.

La determinació final del model de retorn i dels percentatges de participació i les fases s’acordarà de manera negociada entre la I-CERCA i el centre CERCA, tot considerant aspectes com l’import del finançament i les aportacions que hagi dut a terme cada part, la naturalesa, les característiques i el grau de maduresa del projecte, i el percentatge corresponent al centre CERCA en la titularitat dels resultats (si hi ha altres cotitulars). S’establiran mecanismes per regular la possibilitat de dilució en els percentatges a causa de l’entrada d’inversions addicionals que financin el desenvolupament del projecte o la creació de l’empresa derivada (spin-off) que exploti comercialment els seus resultats.

Trobareu tota la informació i les bases al web del Programa.

Més informació:
ginjol@cerca.cat
Tel.: +34 935 526 728

Centres col·laboradors: