Preguntes freqüents

Què és Gínjol?
Gínjol és un programa de finançament acordat entre la I-CERCA i els centres CERCA que n’esdevinguin col·laboradors.Es crea per intentar omplir i complementar els possibles buits de finançament de la transferència de coneixement dels centres CERCA. Es finança amb una aportació inicial de la I-CERCA que va ser de 60.000 euros per al 2016, més el finançament dels centres CERCA col·laboradors, més el retorn obtingut, més el finançament tant públic com privat aconseguit. El 2017 la I-CERCA aportarà un mínim de 60.000 euros. Amb aquest fons es finançaran serveis necessaris per a la protecció, l’aportació de valor i la comercialització dels resultats de la recerca que es generin en el marc dels projectes de recerca que els centres col·laboradors presentin. Els projectes que rebran finançament se selecciones de manera competitiva i mitjançant criteris objectius, entre les propostes presentades, que un comitè avaluador avalua i prioritza.
Gínjol té la consideració de subvenció?
No, és un finançament acordat entre la I-CERCA i els centres CERCA col·laboradors amb una expectativa de retorn; per tant, no té caràcter gratuït com una subvenció. Els projectes se seleccionen i es prioritzen de manera competitiva entre les propostes presentades.
Com funciona Gínjol
La I-CERCA és la responsable de la gestió dels recursos de Gínjol. L’any 2016 va fer una aportació mínima de 60.000 euros. El 2017 I-CERCA aportarà un mínim de 60.000 euros. Les aportacions en edicions futures encara s’han de determinar. Els centres col·laboradors són aquells centres CERCA que hi vulguin participar. Per participar-hi han d’aportar un import inicial, que serà únic i donarà accés a totes les edicions del fons de patents. Els centres que vulguin esdevenir centres col·laboradors hauran de fer una aportació única (one-off) que s’ha estipulat en 12.000 euros per a la segona edició. En les edicions posteriors aquest import one-off serà superior. El seguiment de les activitats i el finançament del fons de patents es durà a terme mitjançant una comissió gestora formada per la I-CERCA i els centres col·laboradors. Aquesta comissió en cap cas participarà en la selecció de projectes.En formaran part entre quatre i set persones rellevants del món de la transferència en tots els àmbits de la recerca. La I-CERCA serà la responsable del seguiment individual de les propostes finançades. La voluntat de la I-CERCA respecte a Gínjol és que els seus instruments puguin arribar a estar disponibles per a tots els centres CERCA (tant si són col·laboradors com si no ho són). En cada edició s’especificarà si els centres no col·laboradors podran presentar propostes. En aquest cas, les condicions de retorn seran molt més restrictives i els retorns esperats molt més alts que els dels centres col·laboradors.
Com funciona el fons de patents?
Es pot finançar qualsevol activitat i aspecte relacionat amb la propietat intel·lectual i/o industrial que derivi de l’activitat de recerca dels centres CERCA, com ara les despeses de redacció de patents, la tramitació PCT, EPO o d’altres agències, l’extensió internacional, els informes SoA (estat de l’art) i/o FTO (free to operate), l’adquisició de programari per a l’aportació de valor o la gestió de la cartera (portfolios) de tecnologia, les accions de comercialització, el litigi (infringement), la compra de llicències, la protecció de programari, altres tipus de propietat industrial i/o intel·lectual, la redacció i la gestió de trade secrets, qualsevol tipus de gestió de la transferència de coneixement i/o tecnologia, etc.Els centres col·laboradors (i els no col·laboradors si l’edició així ho especifica) han de presentar un formulari ad hoc (vegeu l’apartat corresponent).Es poden presentar propostes coordinades entre diversos centres, però la proposta l’ha de presentar cada centre separadament. El total màxim que s’hagi de finançar no podrà superar els 10.000 euros. Es poden presentar diverses propostes, si així ho especifica l’edició corresponent. Un comitè d’avaluació estudiarà les propostes, les prioritzarà i determinarà el tall de les que es proposen per finançar. En cas que hi hagi recursos suficients es podran finançar totes les propostes seleccionades. Altrament, només es finançaran les propostes prenent com a base la priorització i mai les que no hagin estat triades. Per a cada proposta que s’hagi de finançar s’haurà de signar un conveni específic, amb totes les condicions necessàries i les de retorn, entre la I-CERCA i la institució promotora de la proposta. Correspondrà a la I-CERCA el seguiment de totes i cadascuna de les propostes, i també la presa de decisions respecte a les eventualitats. Totes les persones vinculades a la gestió, el seguiment i l’avaluació de les propostes restaran lligades a estrictes mesures de confidencialitat i de prevenció de conflictes d’interessos. En cap cas la I-CERCA esdevindrà propietària de la propietat intel·lectual dels resultats dels projectes presentats.
Quins són els criteris d’avaluació?
Els criteris d’avaluació per a aquesta edició són els següents:
– Qualitat científica disruptiva (35 %)
– Oportunitat i singularitat del projecte (15 %)
– Viabilitat de l’impacte econòmic (40 %)
– Adequació del cronograma d’implementació (10 %)
Tant si la proposta supera la nota de tall com si no ho fa, es rebran un resum de l’avaluació amb els comentaris del avaluadors i les puntuacions obtingudes, i també notes i possibles recomanacions. En cap cas es tindrà accés al nom ni la filiació dels avaluadors, ni es podran demanar explicacions addicionals.
Només es finançaran les propostes que superin la nota de tall mínima que considerin els avaluadors. En cas de no disposar de prou recursos, es finançaran les que obtinguin una puntuació més alta per ordre estricte. El Comitè d’Avaluació es compon de persones reconegudes i amb experiència en transferència, amb la màxima cobertura per àmbits. Es preveu un mecanisme de tres membres mitjançant l’avaluació d’experts (peer review) sense reunió de consens (consensus meeting) més un quart membre discrecional, segons el criteri de la I-CERCA, en cas de puntuacions o comentaris discrepants. No se’n farà pública la llista en cap cas. Els avaluadors signaran un document de conflicte d’interès, tant ex ante (dos anys) com ex post (cinc anys) a la seva funció d’avaluador, a més de l’esmentada confidencialitat més estricta.
Retorns esperats
La fórmula de retorn s’ha de determinar i incloure obligatòriament en cada proposta. És de lliure elecció, incloent-hi les regalies, la tarifa fixa (fixed fee), la tarifa a tant alçat, els sistemes mixtos, etc. També es poden preveure situacions d’amortització anticipada, principi de risc i ventura, etc. Com a referència, es projecta un retorn per l’import finançat més un mínim d’un 50 % en una mitjana de tres anys i un màxim de cinc. Tot i que es preveu un termini màxim de retorn de cinc anys, aquest termini màxim no té caràcter obligatori a fi d’adaptar-lo a les característiques de cada projecte. Com que el retorn esperat és la forma principal per nodrir el fons de patents, com més curt sigui millor, sense detriment de les oportunitats de multiplicació.D’altra banda, una de les coses que més valoren els avaluadors i, en general, els fons de patents són les propostes de failure o altres formes de contingència que es facin.Un compromís de retorn parcial si no s’acompleixen els objectius abans d’un temps determinat és tan valuós com un alt retorn a llarg termini però amb molt de risc. Es recomana treballar mínimament les possibilitats de fallada o d’altres situacions de contingència i, per tant, fer propostes en aquest sentit.
Seguiment dels projectes
Al mes de juny de cada any es farà el seguiment dels projectes actius, de manera individual. Els projectes hauran d’incloure dos documents:
a) Un certificat de despesa imputada emès per la gerència del centre, amb una petita memòria justificativa de la despesa, cofinançaments, altres despeses, etc., i el balanç de l’aportació del fons i de la seva execució.
b) Un document de seguiment del projecte: detall d’actuacions previstes/fetes; canvis o propostes de canvi, si escau; contingències. És possible canviar el mecanisme de retorn, incloent-hi els imports, els terminis, etc. Cal explicar aquests canvis prou detalladament.
La reunió serà executiva: aquests documents s’han de trametre almenys una setmana abans de la reunió de seguiment. En aquesta reunió es discutiran i es negociaran aquests canvis i, si ambdues parts ho accepten, se signarà l’acta de seguiment, amb la qual cosa aquestes condicions regularan el conveni individual en el futur o fins a la propera reunió de seguiment. La I-CERCA i el tècnic gestor responsable del projecte s’encarreguen de fer-ne el seguiment.
El retorn proposat es pot canviar si se’n fa una proposta per mitjà de la reunió de seguiment anual o, en cas que hi hagi un canvi substancial en el projecte o la necessitat de liquidar el conveni o de retornar l’aportació al fons de manera anticipada, en qualsevol moment quan ho demani el centre. Es prega usar aquest mecanisme de forma excepcional i quan es necessiti retornar completament l’aportació al fons (per un pagament anticipat —upfront payment—, per la creació d’una empresa derivada —spin-off—, per alliberar el compromís econòmic davant d’un inversor, etc.).
El temps màxim per començar a retornar depèn del nivell de maduresa tecnològica (TRL) de cada projecte. En TRL baixos, preveiem uns cinc-set anys. En TRL superiors a sis, el retorn hauria de començar al cap de dos o tres anys.
Sabem que hi ha un component de risc en aquest tipus d’activitat de gestió i comercialització de la propietat intel·lectual. En tot cas, les reunions anuals de seguiment han de servir per detectar aquests casos i poder actuar conjuntament. El percentatge extra de retorn demanat en els projectes ha de servir per compensar aquests casos.