» Inici

Legislació

Els centres CERCA es regeixen per la normativa específica en matèria de recerca, per la normativa aplicable a la figura jurídica adoptada per cada centre, en tot allò que sigui compatible amb llur règim de plena autonomia, i pels estatuts de cada entitat, sens perjudici de l’aplicació de la legislació bàsica.

Així mateix, gaudeixen de plena autonomia en el desenvolupament de les seves activitats fundacionals o estatutàries.
RESOLUCIÓ ECO/2405/2015, de 21 d’octubre, de reconeixement de diversos centres de recerca de Catalunya com a centres CERCA.

Recull de la normativa específica aplicable:

LLEI 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

LLEI 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

LLEI 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.

LLEI 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

LLEI 1/2014
, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014.

LLEI 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.