OpenData

ANTECEDENTS

En el marc del programa Horizon 2020 (2014-2020) la Comissió Europea va iniciar un pilot sobre dades de recerca anomenat ORD Pilot que l’any 2017 es va estendre a tots els projectes. Continuant amb aquesta estratègia, en el proper programa marc Horizon Europe serà obligatori publicar les dades de forma oberta i fer un pla de gestió de dades.

El 27 de març de 2018 la I-CERCA i el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) van signar un acord marc de col·laboració.

El 4 de maig de 2018 el Patronat de la I-CERCA aprovà encarregar al director la implementació d’una iniciativa d’Open Data per als centres CERCA per facilitar i racionalitzar les infraestructures de dades, treballar amb els criteris europeus FAIR i disposar d’un Pla de Gestió de Dades adequat a cada institució i projecte.

El Novembre de 2018 es va aprovar el Codi de Conducta dels Centres CERCA que en el seu punt 2 estableix “Open Access to Research Data” és a dir, que cada Centre ha de tenir una estratègia d’Open Science i adaptar-se als principis europeus FAIR, aplicar plans de gestió de dades quan escaigui, i tenir cura i emmagatzemar les dades de recerca durant un període recomanat de 10 anys.

El maig de 2019 es va crear el grup de treball CERCA sobre Gestió de dades de recerca, el qual es va presentar posteriorment a la Conferència CERCA i s’ha anat reunint periòdicament.

El 6 de juny de 2019 la I-CERCA va organitzar una jornada sobre Open Data i gestió de dades.

A finals de 2019 i principis de 2020, les reunions preparatòries del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement han dedicat una part de la discussió a escriure el document “Implementació d’una estratègia catalana de ciència oberta. Objectius i mesures”.

Amb data 3 de juny de 2020, el Patronat de la I-CERCA aprova el Pla d’Acció per a portar a terme aquesta estratègia. Aquest Pla neix amb la vocació de coordinació amb altres agents del sistema, com ara les Universitats, el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) el BSC i altres. així com amb altres iniciatives transversals que puguin tenir lloc a Catalunya com el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, un cop sigui aprovat i vigent.