» Inici » Prova't

Preguntes freqüents

Quina és la intensitat de l’ajut PROVA’T?

La intensitat de l’ajut és del 50% de les despeses imputables, segons els criteris del FEDER, que poden ser lleugerament diferents als tradicionals dels projectes amb fons europeus.

El 50% es calcula sobre totes i cadascuna de les despeses que es declarin. L’import que es pren com a base és el que correspon a la sortida efectiva de fons (apunt de caixa), excloent-ne l’IVA en els casos que sigui aplicable.

En el cas de projectes col·laboratius, cal fer un acord previ respecte als drets de propietat intel·lectual?

És recomanable fer-ho per evitar problemes posteriors.

Es prioritzen els projectes col·laboratius?

Sí, dins dels criteris d’avaluació es valoren fins a un 10% de la puntuació.

La sol·licitud es pot fer en anglès?

En la convocatòria es diu que TOTA la documentació (formulari, memòria, etc.) s’haurà de presentar obligatòriament i exclusivament en anglès. Es vol facilitar la feina dels avaluadors externs i internacionals dels projectes i evitar costos i temps addicional de traduccions.

Quines dates per a les despeses són imputables?

Tota la despesa (i de qualsevol tipus) s’ha d’executar entre l’ 1 de gener de 2012 i  el 31 de desembre de 2013, i sempre depenent de la durada de l’actuació proposada.

Quantes justificacions econòmiques s’hauran de fer?

Dins del període d’execució del projecte proposat, i un cop concedit l’ajut, les justificacions seran semestrals, habitualment a 30 de juny i a 31 de desembre. La despesa es certifica sempre que correspongui a una sortida efectiva de caixa, i no pas a compromisos de pagament.

S’auditen només les despeses?

No. És important recordar que s’auditen també els procediments de contractació. Cada institució, depenent de la seva forma jurídica,  haurà de justificar que ha seguit els seus procediments o els que li siguin aplicables segons les normes vigents (i, en qualsevol cas, publicitat i concurrència pel que fa a totes les despeses de personal imputades).

Quin cofinançament puc utilitzar?

Qualsevol finançament públic que no estigui “contaminat” amb fons FEDER de forma directa ni indirecta, ni de projectes europeus.  Els fons privats “generals” (procedents de mecenatge, per exemple) no són imputables.

Notes sobre les despeses de personal

S’han de certificar les hores de dedicació en tots els casos.

Es pot imputar personal fix existent sempre que la seva dedicació al projecte sigui significativa. Si no, caldria imputar-ho com a despesa general. En aquest cas, cal recordar que les despeses generals s’han d’explicitar en el projecte a priori, atès que a posteriori no seran admeses.  Tant en el cas de noves contractacions com en el de les existents (personal fix, becaris, etc.), s’ha de demostrar en tots els casos que s’han complert els criteris de publicitat i concurrència en la selecció de personal.

General

És important incidir en el fet que cal prioritzar la despesa clarament imputable per davant de la que pot ser més difícil de justificar.

Adquisició de material

S’admet preferentment l’adquisició de NOU material (cost d’adquisició). Les amortitzacions és preferible imputar-les com a despesa general o, excepcionalment, com a adquisició de material si compleixen els requisits següents:

a)      Que l’adquisició dels béns amortitzats no hagi estat cofinançada per cap tipus de fons europeu ni cap subvenció.

b)      Que l’amortització es calculi d’acord amb la normativa comptable nacional pública i privada.

c)       Que el cost imputat correspongui exclusivament al període d’execució del projecte.

 

També es pot admetre l’adquisició d’equipament de segona mà que compleixi els requisits següents:

a)      Que hi hagi una declaració del venedor sobre l’origen dels béns i sobre que els ha adquirit sense cap tipus de subvenció estatal o comunitària.

b)      El preu no pot ser superior al valor de mercat, i ha de ser inferior al cost de béns nous similars. Aquests dos fets s’han d’acreditar mitjançant la certificació d’un taxador independent.

Quina subcontractació puc fer?

De qualsevol mena, justificada dins dels objectius del projecte, i amb qualsevol mena d’entitat, pública o privada, nacional o internacional, sempre respectant la normativa aplicable de contractació pròpia i general, que s’haurà de justificar. El límit es el 50% del cost del projecte.

Despeses  generals

Les despeses generals són imputables sempre que:

a)      S’hagin inclòs explícitament en la memòria.

b)      Estiguin basades en costos reals imputables al projecte d’acord amb principis i normes de comptabilitat generalment admesos.

c)       Estiguin basades en costos mitjans reals imputables a operacions del mateix tipus, i el seu càlcul es documenti sobre la base d’un informe tècnic motivat abans de la primera declaració de despeses en la qual s’incloguin, i sotmès a revisió anual.

Qui pot fer l’informe motivat?

El gerent o responsable administratiu del mateix centre.

Quin es el termini de presentació i terminis posteriors?

La data de presentació finalitza el 17 d’octubre de 2011. Es preveu tenir la llista de projectes escollits abans de finalitzar l’any 2011 per tal que es pugui realitzar/imputar despesa dels projectes escollits a partir de l’1 de gener de 2012.

Es valora la implicació/interès econòmic d’empreses o altres entitats en l’avaluació de les propostes?

Si és demostrable, és un dels paràmetres més importants en l’avaluació de les propostes.

Què implica l’acceptació de l’ajut?

A part del període acceptable d’imputació de la despesa per als projectes escollits, farà també la funció de conveni amb l’Administració gestora, i anirà per tant signat tant per la Generalitat com per la Institució CERCA.

Hi haurà un seguiment i avaluació dels resultats?

En el punt 12 de la convocatòria està explicitat que hi haurà una comissió de seguiment formada per representants de la Secretaria d’Universitats i Recerca, la Direcció General de Recerca i la Institució CERCA.

Es imputable el cost de creació d’una empresa derivada (spin-off)?

La part que aporta el centre, i les despeses associades, sí, sempre que s’explicitin en la proposta i que sigui part del projecte.

L’impacte de l’actuació ha de ser estrictament econòmic?

No necessàriament, pot ser social, territorial, etc., malgrat que indirectament s’ha de demostrar que el seu impacte econòmic pot ser significatiu.

Què passa si el projecte s’abandona o es veu clarament que és inviable?

Els fons FEDER exigeixen demostrar que l’actuació tindrà continuïtat (de fet, s’hauria de demostrar fins a 5 anys posteriors a la finalització del projecte). En cas d’abandonament, s’haurien de retornar els fons rebuts fins aleshores.

Quins terminis de rescabalament es preveuen?

Cada certificació de despesa (recordem que són semestrals) s’abona un any després. És a dir, la certificació de despesa de juny de 2012 s’abonarà el juny de 2013.

Les despeses de protecció de la propietat intel·lectual són despeses imputables?

Sí, sempre que siguin producte directe de les activitats desenvolupades  en el marc del projecte aprovat.

No es consideraran imputables despeses de protecció que tinguin el seu origen en activitat prèvia a l’inici del projecte.

Està compresa la divulgació de la recerca a la convocatòria?

No.

Hi pot haver mobilitat de despeses entre partides i/o conceptes?

És possible de forma limitada, després de la consulta, justificació i aprovació corresponent.