» Inici » Prova't

Projectes seleccionats

PROVAT-2011-002 DocNEURO
Projecte: Monitor òptic transcranial portàtil – DocNeuro
Beneficiari: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
Import finançat: 234.959,26 eur

Resum executiu:

Imagineu‐vos un dispositiu òptic al costat de cada llit de la unitat de cures intensives de neurologia d’un hospital. Imagineu‐vos que això proporcionés als metges una valuosa informació sobre la funció cerebral i conduís a millores enormes en l’assistència sanitària. Aquesta és precisament la visió dels investigadors de l’ICFO en aquest projecte.

Per això, desenvoluparan un prototip no invasiu, un monitor òptic transcranial portàtil capaç de realitzar mesures locals continuades del flux sanguini cerebral microvascular, de l’oxigenació de la sang, del volum sanguini i del contingut d’aigua en els nadons, prematurs o no, i en adults, el benestar cerebral dels quals sigui d’interès clínic.

La tecnologia és aplicable als casos gestionats a les unitats de cures intensives generals i de neurologia (UCI o UCIN), així com a les sales de cirurgia i en les visites de pacients als centres d’assistència primària.

El component que fa d’aquest dispositiu un sistema únic es basa en una nova tecnologia desenvolupada a l’ICFO pel grup de recerca “Medical Optics” liderat pel Dr. Turgut Durduran anomenada “Espectroscòpia de Correlació Difusa” (DCS).

Idealment, la DCS funciona d’un mode híbrid -és a dir, combinat- amb espectroscòpia òptica difusa d’infraroig proper (DOS).Així, des de l’ICFO, es vol desenvolupar aquest prototip híbrid de DSC i espectroscòpia òptica difusa de domini de freqüència (FDDOS). Aquests dos enfocaments faran que la innovació més puntera pugui arribar del laboratori al mercat.

PROVAT-2011-004 AIR-BRIDGE
Projecte: Desenvolupament , validació i transferència d’un prototip de pont inflable per a vehicles de transport de superfície – AIR-BRIDGE
Beneficiari: Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE)
Import finançat: 312.433,30 eur

Resum executiu:

El propòsit del projecte AIR-BRIDGE és desenvolupar, construir, validar i posteriorment explotar un pont inflable per a vehicles de transport de superfície utilitzant bigues d’aire a pressió -anomenades bigues d’aire HBC- com a principal suport de càrrega. Aquestes bigues es controlen per ordinador i utilitzen un teixit estructural d’alt rendiment desenvolupat per CIMNE.

L’objectiu del projecte és desenvolupar les bigues d’aire HBC per construir un pont, amb una coberta superior de metall, fàcilment desplegable.

El pont inflable té una àmplia gama d’aplicacions com ara en tasques d’evacuació d’emergència, comunicació, provisió de recursos i en la reconstrucció de zones devastades per desastres naturals. De fet, la majoria d’aplicacions es troben en l’àmbit de l’enginyeria de transport i en el sector de la construcció, entre d’altres.

Més informació: Projecte Air-Bridge

PROVAT-2011-007 BES
Projecte: Desenvolupament d’una càmera d’espectroscòpia Raman per identificar canvis moleculars en malalties de la retina o cerebrals – BES
Beneficiari: Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Import finançat: 140.320,80 eur

Resum executiu:

Les malalties de cervell són un dels problemes de salut més importants a la UE. El desenvolupament de teràpies eficaces per a la prevenció i el tractament de malalties del cervell es veu limitada per les dificultats tècniques que representa l’estudi del cervell. En aquest projecte es proposa desenvolupar una nova tecnologia en imatge per tal d’estudiar la retina humana com si fos la “finestra del cervell”. La retina forma part del sistema nerviós central i és accessible fàcilment utilitzant dispositius fotònics. La majoria de malalties del cervell també afecten la retina, modificant les molècules i metabòlits que la componen, fins i tot en aquells casos en els que l’anomalia que es pateix és asimptomàtica.

La tècnica d’ Espectroscòpia de Raman (RS) és una tècnica que s’utilitza per a la identificació de les propietats químiques de mostres a través de la detecció de la detecció de freqüències de vibració molecular que caracteritza cada espècie molecular. L’objectiu principal d’aquesta proposta és desenvolupar l’Espetroscopia de Raman per a mesurar molècules claus com el Glutamat, el Lactat, l’ N-AcetylAspartate, NADH, o la composició lipídica de la retina humana. Per a poder aconseguir aquest objectiu, els membres del projecte BES crearan un prototipus d’un dispositiu en forma de càmera que permet recollir, en forma d’imatge, l’espectre de llum Raman. Aquesta càmera s’integrarà dins un dispositiu òptic que s’utilitza a l’actualitat per estudiar malalties de la retina: l’OCT o Tomografia òptica de Coherència. L’anàlisi de l’espectre de Raman ja ha demostrat que és possible identificar canvis moleculars en la composició de la retina de ratolins

Per poder dissenyar i construir aquesta càmera serà necessària la incorporació d’una empresa especialitzada en el camp de l’enginyeria mèdica i experta en fotònica i desenvolupament de dispositius mèdics.

PROVAT-2011-013 BBSHUTLE mAb
Projecte: Ús de pèptids per al lliurament d’anticossos monoclonals a través de la barrera sang-cervell en els tumors cerebrals
Beneficiaris: Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB Barcelona)
Import finançat: 307.000,05 eur

Resum executiu:

El glioblastoma és un dels tumors més agressius, amb un pronòstic molt pobre. És urgent desenvolupar tractaments més efectius contra aquesta malaltia mortal però existeixen dos obstacles importants. D’una banda, la barrera sang-cervell, una barrera fisiològica present en els vasos sanguinis cerebrals que impedeix l’accés dels compostos farmacològics als tumors. D’altra banda, l’heterogeneïtat intra-tumoral i, específicament, la presència de cèl·lules mare del càncer en els tumors. Les cèl·lules mare del càncer són les responsables de la iniciació del tumor, la recurrència i la resistència a les drogues. La seva eliminació, doncs, ha de conduir a l’eradicació del tumor.

El projecte combina l’experiència de dos laboratoris, un que ha generat pèptids que promouen l’anar i venir dels compostos a través de la barrera hemato-encefàlica, i un altre que ha generat anticossos terapèutics que es dirigeixen a les cèl·lules mare del càncer.

L’objectiu del projecte col·laboratiu entre VHIO i l’IRB Barcelona és generar una nova estratègia terapèutica contra aquesta malaltia, es vol aconseguir un compost terapèutic eficaç, llest per entrar en assaigs clínics.

PROVAT-2011-014 DECIVEL
Projecte: Determinació cinemàtica de vies i estructures lineals
Beneficiari: Institut de Geomàtica (IG)
Import finançat: 100.686,5 eur

Resum executiu:

DECIVEL té per objectiu la construcció d’un producte que integrarà un carret de mesura de geometria de via ferroviària –RM3D de l’empresa Al-Top-, amb un sistema avançat de determinació de trajectòries –DECIVEL- basat en sistemes de navegació inercials i per satèl·lit (INS/GNSS). El sistema integrarà la tecnologia més recent en l’àmbit de les unitats de mesura inercials (IMU) miniaturitzades, receptors GNSS de fase multiconstel·lació i multifreqüència i altres resultats de recerca de l’Institut de Geomàtica (IG).

RM3D + DECIVEL és un sistema de mesura i determinació cinemàtica de geometria de vies d’alta precisió que millorarà de forma important la productivitat dels procediments de mesura topogràfica, substituint els actuals: estàtics, cars i lents, per uns altres: cinemàtics, d’elevada precisió, més ràpids i eficients.

El procediment ràpid, precís i de baix cost introduït per RM3D + DECIVEL contribueix a la seguretat i qualitat del transport ferroviari. El nou sistema inclourà, per una banda, una modificació del carret actual d’Al-Top, RM3D, per a acollir DECIVEL. Per l’altra, DECIVEL inclou una evolució del prototip experimental d’adquisició i sincronització de dades de l’IG, mTAG, i del programari NAVEGA, també de l’IG, per a la determinació de temps-posició-velocitat-actitud INS/GNSS en temps real i en post procés.

PROVAT-2011-015 BIOCIDE2LIFE
Projecte: Encapsulació de biocides en micro- i nanosistemes: generació avançada de desinfectants amb activitat antimicrobiana a curt i llarg termini.
Beneficiari: Institut Català de Nanotecnologia (ICN)
Import finançat: 164.210,77 eur

Resum executiu:

L’objectiu del projecte BIOCIDE2LIFE és el desenvolupament d’una generació avançada de desinfectants que combinin un efecte antimicrobià a curt termini (immediat) i un efecte antimicrobià a llarg termini (romanent) per a hospitals. Aquests nous productes seran dissenyats i fabricats a través de l’encapsulació de biocides en micro- i nanosistemes amb mides compreses entre 50 μm i 100 nm.

La primera part del projecte es relaciona amb el desenvolupament de tres tecnologies d’encapsulació que permetin la generació de tres productes BIOCIDE2LIFE nous basats en l’encapsulació de i) diòxid de clor, ii) peròxid d’hidrogen, i iii) àcid peracètic. Els productes BIOCIDE2LIFE es composaran de biocides lliures i encapsulats, de manera que integrin l’activitat antimicrobiana del biocida lliure amb l’activitat romanent dels biocides encapsulats, tot en un sol producte.

La segona part del projecte aspira a abordar les qüestions fonamentals relatives a la utilització dels productes BIOCIDE2LIFE: la seva caracterització i l’estudi de les seves propietats físiques, la seva estabilitat i la seva capacitat d’alliberament del biocida. L’objectiu és fabricar una sèrie de prototips basats en els diferents biocides seleccionats que seran avaluats in vitro per determinar la seva toxicitat i activitat desinfectant.

PROVAT-2011-020 DIMER-ME
Projecte: Nous inhibidors de TNF com agents terapèutics per al tractament de malalties autoimmunes, osteoporosi i càncer.
Beneficiari: Centre de Regulació Genòmica (CRG)
Import finançat: 157.800,00 eur

Resum executiu:

La superfamília del lligand del factor de necrosi tumoral (TNF-L, de les sigles en anglès) és una família de citocines –molècules senyalitzadores de tipus peptídic, proteic o glicoproteic que, com les hormones i els neurotransmissors, són utilitzades àmpliament en la comunicació cel·lular- que interactuen amb la corresponen superfamília de receptors i juguen un rol fonamental en multitud de processos biològics i fisiològics, estant implicades en processos patològics tals com l’osteoporosi, el càncer, malalties inflamatòries i autoimmunes, diabetis i d’altres. Tanta és la importància d’aquestes molècules i les seves vies de senyalització cel·lular que molts dels medicaments actuals més importants dels anomenats “biològics” (principalment anticossos) van dirigits contra membres d’aquesta superfamília de lligands per al tractament de malalties inflamatòries i autoimmunitàries com ara l’artritis reumàtica, la psoriasi i la malaltia de Chron.

Investigadors del CRG han desenvolupat una estratègia de disseny in silico (per ordinador) de variants sintètiques alterades d’aquests lligands de la superfamília de TNF que poden unir-se als seus receptors i bloquejar-los de manera complementària a com fan molts dels anticossos terapèutics desenvolupats, els quals actuen mitjançant la seva unió al lligand. Així, les noves molècules del CRG podrien actuar soles o en combinació amb les teràpies establertes o en desenvolupament clínic.

A partir de la prova de concepte obtinguda amb un dels lligands de la superfamília del TNF i les seves variants sintètiques, el CRG pretén continuar desenvolupant aquestes noves molècules per al tractament de l’osteoporosi, el càncer i altres malalties rellevants.