El model CERCA es caracteritza per l’assoliment de fites científiques i tecnològiques ambicioses amb recursos limitats. Els centres optimitzen els seus actius i comparteixen accions comunes i bones pràctiques. L’avaluació institucional, de manera estratègica, va corregint sistemàticament possibles contingències o problemàtiques.

Avaluació CERCA

Es desenvolupa sota els principis de qualitat, transparència i objectivitat. Avaluant es poden corregir desviacions i potenciar allò que ja està anant bé. Avaluant, els investigadors i l’administració dels centres prenen consciència que la seva tasca és revisada pel seu impacte i interès. I finalment avaluant valorem l’ús que se’n fa del diner públic, el qual té una importància cabdal al nostre sistema. Les avaluacions han estat i són una orientació imprescindible perquè el Govern tingui la informació per fer la seva política de centres, amb consciència i no només prospectivament.

El bon funcionament dels centres CERCA s’ha anat verificant mitjançant l’avaluació CERCA, que ha seguit avançant fins a completar el segon cicle iniciat a 2016. Aquesta tasca, ben entesa pels centres, contribueix a millorar les nostres institucions i ens fa més coneguts internacionalment gràcies als avaluadors d’arreu que accedeixen participar en els panells.

HRS4R, l’eina per a l’aplicació de l’European Charter & Code for Researchers

A partir de 2014, CERCA ha acompanyat a tots els centres en la consecució de l’acreditació HRS4R. Actualment, tots els centres CERCA disposen d’aquesta distinció que els acredita com a entitats compromeses amb l’European Charter & Code for Researchers. Amb ella, la Comissió Europea els reconeix com a centres d’excel·lència en gestió de RH i els avala en aquesta matèria a l’hora d’atraure nous investigadors i els seus projectes.

Selecció de directors

La direcció d’un centre CERCA és de vital importància, ja que marcarà la trajectòria de la institució en els propers anys. Per aquest motiu, el sistema de selecció ha de garantir, a més de la solvència científica i la capacitat de gestió de la persona candidata, l’aval de la mateixa comunitat científica, tal com es fa en les principals institucions de recerca europees. CERCA actua com a secretaria executiva en aquest procés, que s’inicia amb una convocatòria pública i internacional, oberta a tota la comunitat científica.

Codi de conducta CERCA

A l’entorn dels centres s’ha definit un marc de referència que ofereix el compromís de bona pràctica en l’àmbit científic i de gestió, seguint la recomanació de la Federació Europea d’Acadèmies de ciències i humanitats (ALLEA).

El Codi de conducta CERCA ha omplerts el buit important que tenia el nostre sistema de centres i aporta impuls i garanties de feina ben feta en aspectes de transparència, accés obert a dades i resultats, gestió de la propietat industrial, integritat científica, relació amb els mitjans de comunicació, entre d’altres.

Estratègia CERCA de gestió de dades
#CERCAOPENDATA

En el marc del programa Horizon 2020, la Comissió Europea va iniciar un pilot sobre dades de recerca que l’any 2017 es va estendre a tots els projectes. Continuant amb aquesta estratègia, en el proper programa marc Horizon Europe serà obligatori publicar les dades de forma oberta i fer un pla de gestió de dades. Per aquest motiu, des de 2018, CERCA està implementant el pla d’acció Open Data per als centres CERCA, per facilitar i racionalitzar les infraestructures de dades, treballar amb els criteris europeus FAIR i disposar d’un Pla de Gestió de Dades adequat a cada institució i projecte. Es pot dir que no hi ha cap altra iniciativa similar a Catalunya ni tampoc a l’Estat espanyol, i els centres CERCA seran punta de llança en la seva aplicació.

Estímul a la Transferència de coneixement i Fons de patents Gínjol

Els resultats científics i de transferència de tecnologia i coneixement dels centres CERCA són molt destacats i la contribució d’I-CERCA ha de permetre que aquesta dinàmica no s’aturi en cap moment, sinó que prengui més força. Amb aquest fi es va crear el fons de patents Gínjol, un fons de patents amb vista a potenciar els projectes de transferència dels centres pel que fa a la protecció de la propietat intel·lectual i industrial. En les seves set convocatòries, Gínjol ha finançat 60 projectes amb un total de 594.000€ i ha contractat, de forma conjunta amb diversos centres, l’accés a la principal plataforma de comercialització de tecnologia mundial i l’accés a bases de dates de patents.

Polítiques de gènere

La presència de dones en els càrrecs més alts de la ciència no és proporcional al nombre de dones qualificades, i el nombre de dones en llocs de lideratge està pràcticament estancat o avança molt lentament. Incrementar la participació de les dones en el sistema CERCA és un objectiu compartit en el que ens hem implicat de manera decidida, incorporant mesures específiques que permetin no desaprofitar un capital humà altament qualificat. L’accés als càrrecs directius per part de les investigadores, la incorporació de dones als consells assessors científics, evitar els biaixos en la contractació i, en definitiva, incorporar de la perspectiva de gènere a la recerca ha de ser feina de tots.