Els centres CERCA es regeixen per la normativa específica en matèria de recerca, per la normativa aplicable a la figura jurídica adoptada per cada centre, en tot allò que sigui compatible amb llur règim de plena autonomia, i pels estatuts de cada entitat, sens perjudici de l’aplicació de la legislació bàsica.

Així mateix, gaudeixen de plena autonomia en el desenvolupament de les seves activitats fundacionals o estatutàries.
RESOLUCIÓ REU/1987/2022, de 20 de juny, per la qual es reconeixen, com a centres CERCA de Catalunya, la Fundació Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) i la Fundació Privada per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu, i s’actualitza la relació dels centres CERCA reconeguts.

Recull de la normativa específica aplicable:

 • LLEI 4/2020, del 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020.
 • LLEI 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.
 • LLEI 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.
 • LLEI 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
 • LLEI 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.
 • LLEI 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

  LLEI 1/2014
  , del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014.
 • LLEI 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.