» Inici

Transparència

En compliment de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquest apartat trobareu tota la informació sobre la Institució CERCA per fer efectiu el principi de transparència i les obligacions en matèria de publicitat activa derivades d’aquesta Llei.

Constitució

Escriptura de constitució I-CERCA 2010

Memòries

Memòria d’activitats 2018
Memòria d’activitats 2017
Memòria d’activitats 2016
Memòria d’activitats 2015
Memòria d’activitats 2014
Memòria d’activitats 2013
Memòria d’activitats 2012
Memòria d’activitats 2011
Memòria d’activitats 2010

Comptes anuals

2015 – Informe d’auditoria
2014 – Informe d’auditoria
2013 – Informe d’auditoria

Patrimoni

2013 – Bens mobles de valor especial
2013 – Contractació de Patrimoni
2013 – Gestió del Patrimoni
2013 – Inventari de bens immobles
2014 – Bens mobles de valor especial
2014 – Contractació de Patrimoni
2014 – Gestió del Patrimoni
2014 – Inventari de bens immobles

Convenis

Accés al Registre de convenis i encàrrecs de gestió de la Generalitat de Catalunya.

Codi de conducta alts càrrecs i personal directiu

Adhesió al contingut del codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic.

Portal de la transparència. Codi de conducta.

Agenda pública amb grups d’interès, obsequis i invitacions

Agenda pública, viatges i obsequis.

Portal de la transparència. Grups d’interès.

Sol·licitud d’informació

Podeu fer-nos arribar els vostres comentaris, preguntes, queixes i suggeriments sobre qualsevol dels serveis que ofereix la Institució CERCA a través del correu transparencia@cerca.cat.

Per exercir el dret d’accés a la informació pública és requisit necessari tenir més de 16 anys, d’acord amb el que estableix l’article 18.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Article 26. Requisits de les sol·licituds d’informació pública
1. Les sol·licituds d’accés a la informació pública es poden fer per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de:
a) La identitat del sol·licitant (si us plau, incloeu nom complet, número de DNI/NIE/passaport i data de naixement).
b) La informació precisa a la qual es vol tenir accés, sense necessitat d’indicar cap document ni expedient concrets.
c) La forma o el format en què es prefereix tenir accés a la informació.
d) Una adreça de contacte, preferentment electrònica, que serveixi per a les comunicacions entre el sol·licitant i l’Administració.
2. El sol·licitant pot exposar, amb caràcter potestatiu, els motius que justifiquen l’exercici del dret d’accés a la informació pública. L’absència de motivació en cap cas no pot ésser una causa per a denegar la sol·licitud.