Grups de treball

Amb la finalitat d’involucrar directament els Centres CERCA en l’estratègia del sistema i en les diferents iniciatives de treball, a CERCA comptem amb diversos grups de treball (GT) integrats pel personal responsable del projecte a la institució i per una o diverses persones designades de cada centre, normalment, caps responsables d’àrea.

Comissió d'igualtat

L’any 2014 es va crear una comissió específica per a la diversitat on debatre i proposar eines i mesures adreçades a suprimir biaixos i barreres que permetin no desaprofitar un capital humà altament qualificat.

El grup es reuneix, com a mínim, dos cops l’any i és l’impulsor de diverses actuacions com ara els cursos de formació i sensibilització contra la violència de gènere o els vídeos contra el biaix en la contractació de personal.

Composició de la Comissió d'Igualtat

 • Teresa Rosas – Responsable de Talent i Gènere al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).
 • Neus Prats – Core Facility Manager a l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona).
 • Michela Svaluto Moreolo – Investigadora sènior i directora de programes de qualitat al Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC).
 • Maria Targa – Gerent de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES).
 • Xavier Lasauca – Responsable de Gestió del Coneixement – Direcció General de Recerca (convidat).
 • Laia Pellejà i Puxeu – Directora de la Institució CERCA.

Comissió jurídica

La comissió jurídica és de les més veteranes. Està integrada per una dotzena de responsables de l’àrea jurídica dels centres i es reuneixen, com a mínim, un parell de cops l’any per a debatre sobre l’adaptació i aplicació de la normativa als centres CERCA. 

Ciberseguretat

El grup, integrat pels tècnics de seguretat dels centres, treballa de la mà de Agència de Ciberseguretat de Catalunya (abans CESICAT) per definir un perímetre i unes actuacions específiques en el camp de la Ciberseguretat al sistema de centres. 

Comunicació

El grup de comunicació està integrat per tots i totes les responsables d’aquesta àrea als centres. La seva funció és doble. D’una banda, transmet la informació que afecta als centres en matèria de comunicació i imatge corporativa a tota l’estructura. De l’altra, proposa accions conjuntes, de sistema, debat sobre les necessitats del seu àmbit i intercanvia bones pràctiques.

Una mostra de les principals activitats en què treballa aquest grup són:

 • Identificació de centre com a CERCA i aplicació de la imatge gràfica, especialment a webs i publicacions corporatives.
 • Impuls d’un conveni de col·laboració amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per disposar d’una oferta de publicitat més avantatjosa pels centres.
 • Col·laborar amb els mitjans de la CCMA i facilitar-los una base de dades d’experts en diferents àmbits de la ciència.
 • Difusió interna i externa, a través de les seves xarxes socials i altres mitjans, de campanyes conjuntes com ara el Programa CERCAGINYS.

Gestió econòmica

Des de l’àrea econòmica els quatre aspectes més recurrents què es treballen en diferents vessants amb els centres són els següents:

 • I.V.A.
 • Contractació.
 • Homogeneïtzació de criteris aplicats sobre els comptes anuals.
 • Optimització dels costos/beneficis  la tresoreria dels centres i participant en diferents comissions.

Transferència

Al grup de treball de Transferència treballem en xarxa per aconseguir identificar bones pràctiques, compartir experiències i ajudar els centres en els seus processos de transferència i gestió de la innovació. També definim estratègies conjuntes per millorar l’arribada al mercat del coneixement generat als nostres centres.
 
 • L’any 2011, amb suport de fons FEDER, es va fer el primer pilot d’un programa de prova de concepte que després, junt amb el fons de patents Ginjol, inspiraria els programes impulsats per la Direcció General de Recerca, Industria del Coneixement Llavor i Producte.
 • La primera ronda d’avaluacions CERCA (2012-2013) va posar l’èmfasi en les normatives de propietat intel·lectual i industrial dels centres i en les normatives de creació d’empreses derivades (spin-off). A partir d’aquesta data es pot considerar que tots els centres gestionen de forma avançada els processos de transferència i innovació.
 • Hem efectuat compres conjuntes per eines de gestió de la innovació i cerca de patents. En aquests moments tenim acords amb editors com Orbit (Orbit Intelligence i Orbit Innovation) i Wellspring (Flintbox).
 • L’any 2016 es va crear un fons de patents i protecció de la propietat intel·lectual (CERCAGINJOL) que és únic a l’Estat, ja que permet protegir coneixement i incrementar el temps d’arribada al mercat (TRL) de les tecnologies finançades.
 • Hem ampliat el perímetre del sistema CERCA identificant i catalogant les empreses derivades dels centres mateixos.
 • Estem treballant els indicadors de transferència, seguint les recomanacions europees.

L’objectiu del grup és seguir treballant en l’aprofitament de sinergies en col·laboració amb altres grups de treball com són el GT d’Infraestructures i el GT de Gestió de Dades. En particular, les unitats de transferència dels centres estan implicades en el projecte d’accés a les plataformes científiques dels centres (CERCAGINYS) i en la gestió i comercialització de dades obertes.

Enllaços d'interès