Qui som

La nostra missió és garantir un desenvolupament adequat dels centres CERCA; afavorir sinergies i cooperació estratègica; millorar el posicionament, la visibilitat i l’impacte de la recerca i facilitar la interlocució amb els diferents agents públics i privats.

Objectius

1.

Ciència

Potenciar la cooperació i l’intercanvi científic amb els millors centres i universitats d’arreu del món, impulsant la recerca interdisciplinària, els programes transversals, la mobilitat dels investigadors i l’atracció i retenció de talent.

2.

Innovació

Incrementar i facilitar la transferència de coneixement al sector empresarial i a la societat, així com donar suport, assessorament i impuls per a la creació d’empreses emergents.

3.

Impacte

Visualitzar els resultats de l’activitat de recerca per potenciar la implicació i el compromís de la societat.

4.

Comunitat

Facilitar i promoure polítiques conjuntes en gestió de la recerca, formació estratègica, igualtat de gènere i  desenvolupament del sistema CERCA.

Organització

President

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Recerca i Universitats

Vicepresidència

Marta Sanz Solé

Secretari patró

Joan Gómez Pallarès
Director general de Recerca del Departament de Recerca i Universitats

Vocals

Montserrat Llavayol i Giralt
Subdirectora general de Recerca i Innovació en Salut del Departament de Salut.

Laia Arnal Arasa
Directora general de Societat del Coneixement, Transferència i Territori del departament de Recerca i Universitats.

Georgina Tost i Faus
Secretària de Polítiques Digitals del departament d’Empresa i Treball.

Marc Darder Solé
Cap del Gabinet Tècnic del departament de Territori.

Lluís Juncà Pujol
Director general d’Innovació, Economia Digital i Emprenedoria del departament d’Empresa i Treball.

Aleix Cubells Rodié
Director general de Fons Europeus i Ajuts d’Estat del departament d’Economia i Hisenda.

Josep Usall Rodié
Director general de l’IRTA, en representació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Josep Samitier Martí
Director de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i president de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER).

Francesc Posas i Garriga
Director de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) i vocal de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER).

Josep Lladós i Canet
Director del Centre de Visió per Computador (CVC) i vocal de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER).

Joan Gómez Pallarès
Director general de Recerca del Departament de Recerca i Universitats.

Josep Lladós i Canet
Director del Centre de Visió per Computador (CVC) i vocal de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER).

Josep Samitier Martí
Director de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i president de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER).

Laia Pellejà
Directora de la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (CERCA).

La vicepresidència de CERCA exerceix el mandat per un període de quatre anys, reelegible per iguals períodes.

Les seves funcions, segons estatuts són les següents:

a) Exercir la representació científica de la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya en tots els àmbits i en els fòrums científics nacionals i internacionals.

b) Exercir les funcions de la Presidència del Consell Científic

c) Proposar al Patronat iniciatives i efectuar recomanacions per a l’impuls de la ciència.

d) Les que li siguin delegades o encomanades pel Patronat, dins els límits legals, per a la millor visualització i impuls científic dels centres de recerca de la Generalitat.

Actualment el lloc l’ocupa la matemàtica Marta Sanz Solé, professora emèrita de la Universitat de Barcelona.

L’actuació de l’Ombudsperson de CERCA ha de contribuir a complir el Codi de conducta CERCA, a prevenir irregularitats en el sistema CERCA, i a proporcionar als joves investigadors un marc de confiança en el compliment de les normes.

Es poden elevar a l’Ombudsperson casos en referència a discrepàncies entre investigadors, conflictes i qüestions sobre integritat, mala pràctica científica o incompliment del Codi de conducta CERCA.

Quan es consideri, dins de cada centre CERCA, que el cas necessita una investigació més profunda, lliure de conflicte d’interès, aleshores el cas es pot derivar a l’Ombudsperson de CERCA, que ha d’actuar sota el principi de neutralitat entre totes les parts implicades. Això inclou, per exemple, casos en què la direcció del centre hi estigui implicada, casos en què hi hagi diversos centres CERCA implicats, casos especialment greus, etc. Tanmateix, cal que l’Ombudsperson del centre CERCA hagi revisat abans el cas i hagi emès un informe amb caràcter preliminar.

L’Ombudsperson de CERCA s’ha d’inhibir en la seva actuació quan ja hi hagi altres instàncies o institucions que actuïn sobre la mateixa qüestió. Tampoc no ha d’actuar si els fets són investigats judicialment.

Pot ser sol·licitant de l’actuació de l’Ombudsperson de CERCA qualsevol persona física que treballi en algun centre del sistema CERCA, així com les direccions dels centres CERCA o terceres parts que puguin estar implicades en alguna qüestió relacionada amb l’activitat d’un centre CERCA.

Oficina de l’Ombudsperson de CERCA: ombudsperson@cerca.cat

– Manual de funcionament (juny 2023)

El Consell Assessor Científic està integrat per un nombre entre 5 i 15 investigadors de reconegut prestigi internacional, nomenats pel Patronat, que representin els tres àmbits científics del European Research Council (ERC). Tindran una durada en el càrrec de quatre anys, reelegible per iguals períodes. 

La Presidència del Consell Científic recau en la vicepresidència del Patronat.

Entre les seves funcions cal destacar:

  • Assessora la Fundació en les qüestions de rellevància científica que siguin sotmeses a la seva consideració pel Patronat o per la direcció.
  • Exerceix funcions d’avaluació de l’activitat de la Fundació, especialment amb relació a la internacionalització i l’excel·lència del sistema.
  • Elaborar un informe de caràcter biennal per ser presentat al Patronat, en el que, si escau, pot efectuar les recomanacions que consideri convenients.

Actualment es troba vacant.

Grups de treball CERCA

Amb la finalitat d’involucrar directament els Centres CERCA en l’estratègia del sistema i en les diferents iniciatives de treball, a CERCA comptem amb diversos grups de treball (GT) integrats pel personal responsable del projecte a la institució i per una o diverses persones designades de cada centre, normalment, caps responsables d’àrea.

Aquests grups de treball evolucionen segons les necessitats i es reuneixen de forma periòdica al llarg de l’any. Ells són els encarregats de fer-nos arribar les necessitats i propostes dels centres i, alhora, transmetre les propostes de treball i els resultats a tota l’organització que representen.

Els grups de treball CERCA s’han revelat com una eina fonamental a l’hora de treballar en estratègies conjuntes i de fer permeables les entitats de recerca a les noves propostes.

A banda dels GT, comptem amb dues comissions (jurídica i de gènere) integrades per representats escollits per àmbits de recerca. La finalitat d’aquests comissions, que es reuneixen un mínim de dos cops l’any, és proposar i fer el seguiment de polítiques conjuntes als centres.

Legislació

Els centres CERCA es regeixen per la normativa específica en matèria de recerca, per la normativa aplicable a la figura jurídica adoptada per cada centre, en tot allò que sigui compatible amb llur règim de plena autonomia, i pels estatuts de cada entitat, sens perjudici de l’aplicació de la legislació bàsica.

Així mateix, gaudeixen de plena autonomia en el desenvolupament de les seves activitats fundacionals o estatutàries.

Transparència

En compliment de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquest apartat trobareu tota la informació sobre la Institució CERCA per fer efectiu el principi de transparència i les obligacions en matèria de publicitat activa derivades d’aquesta Llei.

Equip

Direcció

Laia Pellejà
Directora

Laura Graells
Secretària de direcció

Yolanda Rovira
Administració

Suport als centres

Meritxell Carreras
Àrea econòmica

Josep M. Alcoberro
Àrea jurídica

Olga Porrata
Àrea jurídica

Direcció de projectes

Roger Cabezas
Director de projectes i gestió del coneixement

Toni Bassaganyas Bars
Àrea de projectes

Anna Bellmunt
Àrea de projectes

Maria Martín Estarellas
Àrea de projectes – Innovació

Comunicació

Neus Aguadé

Eugènia Sendra

Relacions institucionals