Transparència

En compliment de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquest apartat trobareu tota la informació sobre la Institució CERCA per fer efectiu el principi de transparència i les obligacions en matèria de publicitat activa derivades d’aquesta Llei. 

Recursos
humans

Ofertes laborals

La Institució CERCA coordina els 41 centres de recerca del sistema CERCA distribuïts per tot el territori català. Constituïda com a fundació, té com a objectiu fonamental garantir el desenvolupament del sistema de centres de recerca català en termes de posicionament, visibilitat i impacte.

  • Data límit de presentació de la sol·licitud: 02/04/2023
  • Data de resolució: 24/05/2023
  • Data límit de presentació de la sol·licitud: 02/04/2023
  • Data de resolució: 13/06/2023
  • Data límit de presentació de la sol·licitud: 20/01/2023
  • Data de resolució: 02/03/2023
  • Data límit de presentació de la sol·licitud: 20/01/2023
  • Data de resolució: 07/03/2023
  • Data límit de presentació de la sol·licitud: 18/02/2023
  • Data de resolució: 03/05/2023

Les persones interessades que reuneixin els requisits, poden sol·licitar la seva incorporació a l’oferta mitjançant un correu electrònic a l’adreça applications@cerca.cat

Codi de conducta d'alts càrrecs i personal directiu

Pla d’igualtat

Pla d’Igualtat de la Institució CERCA aprovat en reunió de patronat l’1 de juny de 2023.

Licitacions

Dades fiscals

Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya
Via Laietana, 2
08003 Barcelona
NIF: G65325532

Correu electrònic: economic.cerca@gencat.cat

El perfil de contractació de la I-CERCA es pot consulta a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

Convenis

Consulta els convenis

Es pot consultar la informació relativa als convenis i encàrrecs de gestió subscrits pels subjectes obligats a partir de l’1 de juliol de 2015 en aplicació de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Sol·licitud d’informació

Podeu fer-nos arribar els vostres comentaris, preguntes, queixes i suggeriments sobre qualsevol dels serveis que ofereix la Institució CERCA a través del correu transparencia@cerca.cat.

Per exercir el dret d’accés a la informació pública és requisit necessari tenir més de 16 anys, d’acord amb el que estableix l’article 18.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Article 26. Requisits de les sol·licituds d’informació pública

1. Les sol·licituds d’accés a la informació pública es poden fer per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de:

a) La identitat del sol·licitant (si us plau, incloeu nom complet, número de DNI/NIE/passaport i data de naixement).

b) La informació precisa a la qual es vol tenir accés, sense necessitat d’indicar cap document ni expedient concrets.

c) La forma o el format en què es prefereix tenir accés a la informació.

d) Una adreça de contacte, preferentment electrònica, que serveixi per a les comunicacions entre el sol·licitant i l’Administració.

2. El sol·licitant pot exposar, amb caràcter potestatiu, els motius que justifiquen l’exercici del dret d’accés a la informació pública. L’absència de motivació en cap cas no pot ésser una causa per a denegar la sol·licitud.