Transparència

En compliment de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquest apartat trobareu tota la informació sobre la Institució CERCA per fer efectiu el principi de transparència i les obligacions en matèria de publicitat activa derivades d’aquesta Llei. 

Recursos
humans

Ofertes laborals

La Institució CERCA coordina els 42 centres de recerca del sistema CERCA distribuïts per tot el territori català. Constituïda com a fundació, té com a objectiu fonamental garantir el desenvolupament del sistema de centres de recerca català en termes de posicionament, visibilitat i impacte.

 • Data límit de presentació de la sol·licitud: 02/07/2024
 • Data de resolució: 11/03/2024
 • Data de publicació: 29/12/2023
 • Data límit de presentació de la sol·licitud: 27/01/2024
 • Data de resolució: 21/02/2024
 • Data de publicació: 29/12/2023
 • Data límit de presentació de la sol·licitud: 27/01/2024
 • Data de resolució: 21/02/2024
 • Data de publicació: 10/10/2023
 • Data límit de presentació de la sol·licitud: 08/11/2023
 • Data de resolució: 23/11/2023
 • Data límit de presentació de la sol·licitud: 02/04/2023
 • Data de resolució: 24/05/2023
 • Data límit de presentació de la sol·licitud: 02/04/2023
 • Data de resolució: 13/06/2023
 • Data límit de presentació de la sol·licitud: 20/01/2023
 • Data de resolució: 02/03/2023
 • Data límit de presentació de la sol·licitud: 20/01/2023
 • Data de resolució: 07/03/2023
 • Data límit de presentació de la sol·licitud: 18/02/2023
 • Data de resolució: 03/05/2023

Les persones interessades que reuneixin els requisits, poden sol·licitar la seva incorporació a l’oferta mitjançant un correu electrònic a l’adreça applications@cerca.cat

Relació de llocs de treball i taules salarials

Codi de conducta d'alts càrrecs i personal directiu

Pla d’igualtat

Pla d’Igualtat de la Institució CERCA aprovat en reunió de patronat l’1 de juny de 2023.

Licitacions

Dades fiscals

Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya
Via Laietana, 2
08003 Barcelona
NIF: G65325532

Correu electrònic: economic.cerca@gencat.cat

El perfil de contractació de la I-CERCA es pot consulta a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

Convenis

Consulta els convenis

Es pot consultar la informació relativa als convenis i encàrrecs de gestió subscrits pels subjectes obligats a partir de l’1 de juliol de 2015 en aplicació de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Resolucions

Consulta les resolucions de la direcció

Podeu consultar les resolucions referents a les concessions d’ajuts als centres CERCA.

Accés a la
informació
pública

L’accés a la informació pública és el dret que tenen les persones a accedir a la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb la llei (article 18 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

Es tracta d’un dret a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda, no condicionat a un interès personal ni subjecte a motivació ni invocació de cap norma.

Podeu dirigir la vostra sol·licitud a través de la bústia d’informació pública que trobareu en aquest enllaç.

Sistema intern d’alertes

Sistema Intern d’Alertes en Matèria d’Infraccions Normatives i de Conductes Contràries a la Integritat Pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

En virtut de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, la I-CERCA posa a disposició un sistema intern d’alertes. Es tracta d’un canal compartit amb caràcter transitori amb la Generalitat de Catalunya en virtut de l’Acord GOV/160/2023, de 25 de juliol, pel qual s’estableix el Sistema Intern d’Alertes en Matèria d’Infraccions Normatives i de Conductes Contràries a la Integritat Pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.