Polítiques de gènere

CERCA té un compromís ferm amb la igualtat d’oportunitats i la no discriminació. A través de la Comissió de Gènere, hem incorporat un seguit de polítiques amb perspectiva de gènere i hem 0rganitzat activitats de sensibilització.

Entre altres, podem destacar:

  • Actualització i adaptació dels plans de gènere a la nova normativa.
  • Forment de la incorporació de dones als consells assessors científics dels centres.
  • Revisió de les convocatòries al càrrec de director/a per aconseguir que es presentin candidates.