Qualitat

L’objectiu del programa de qualitat CERCA és dotar d’eines per a la gestió i la posterior certificació de la qualitat les infraestructures científiques dels centres CERCA, especialment, però no de manera limitada, les plataformes científiques i tècniques, i es pot ampliar al perímetre del sistema CERCA, incloent-hi les seves empreses derivades (spin-offs).

Alguns dels centres disposen de certificació de qualitat conforme a la norma ISO 9001:2015 o altres certificacions més específiques. El projecte pretén donar cabuda a qualsevol centre, infraestructura o spin-off, de manera que es plantegin diferents nivells i segells, incloent-hi els de l’ISO 9001:2015 i altres d’interès per a l’activitat de recerca.

Actualment, hi ha segells que cobreixen de forma limitada aspectes com la documentació de la investigació o el personal investigador. Però, en cap cas, com proposem a CERCA, van enfocats a la gestió, els processos i la qualitat del treball, abordant les competències i els coneixements, les habilitats del personal investigador, així com la documentació de les fases i els resultats dels processos d’investigació o recerca, dins un marc de gestió propi.

Programa de qualitat

Contacte:

Roger Cabezas

Director de projectes i
gestió del coneixement.

Objectius

Dotar d’eines per a la gestió i la certificació posterior de la qualitat les infraestructures científiques, les unitats d’innovació i transferència i els centres CERCA mateixos, a més de projectes de recerca i les empreses creades per aquests projectes.

Abast

Centres CERCA, plataformes cientificotecnològiques, unitats d’innovació i transferència, projectes de recerca i empreses derivades (spin-offs) dels centres CERCA.

Línies de treball

La proposta s’enfoca en les tres línies de treball següents:

A.Gestió de la qualitat de l’organització o segells de qualitat dels centres, infraestructures, unitats de transferència i empreses derivades. Gestió de l’organització i gestió dels projectes propis.

Aquesta línia vol assolir l’objectiu de deixar un model de gestió organitzativa per a la investigació i recerca en alts nivells d’excel·lència organitzativa, de processos i de la gestió operativa de la investigació o recerca, així com per a la gestió de les infraestructures.

Es fonamenta en la norma ISO 9001:2015 i models d’excel·lència tipus EFQM, i pretén facilitar a les organitzacions les eines i la metodologia de forma progressiva a mesura que vagin avançant en la maduresa d’una manera més senzilla i adequada a l’estructura i els recursos que puguin tenir.

B. Documentació per a la creació d’una empresa derivada (spin-off) per part d’un centre CERCA

C. Certificació de projectes concrets de recerca i la seva sostenibilitat.

Aquesta línia aborda els requisits d’execució del projecte, la gestió dels perfils professionals del personal de recerca i personal de suport, així com la correcta i efectiva documentació dels projectes i elaboració de memòria o memòries.

Les organitzacions poden treballar totes tres línies de forma simultània.

Gestió de la qualitat

A qui va dirigit?

Picture of Iniciació a la qualitat
Iniciació a la qualitat

Què acredita?

1. Planificació de la gestió de la qualitat
- Metodologia d’anàlisi de riscos i oportunitats
- Objectius de la innovació/recerca i planificació per assolir-los
- Metodologia de la planificació de canvis

2. Operació
- Definició dels requisits del servei
- Processos i fases de l’activitat de recerca

3. Iniciatives

4. Procés d’innovació o recerca
- Metodologia de control de les operacions
- Control dels processos de treball establert
- Control de l’execució
- Entrega
- Control d’incidències i no conformitats

Picture of Qualitat operativa i mesura de la qualitat
Qualitat operativa i mesura de la qualitat

Què acredita?

1. Planificació de la gestió de la qualitat
- Metodologia d’anàlisi de riscos i oportunitats
- Objectius de la innovació/recerca i planificació per assolir-los
- Metodologia de la planificació de canvis

2. Operació
- Definició dels requisits del servei
- Processos i fases de l’activitat de recerca

3. Iniciatives

4. Procés d’innovació o recerca
- Metodologia de control de les operacions
- Control dels processos de treball establert
- Control de l’execució
- Entrega
- Control d’incidències i no conformitats

5. Avaluació
- Seguiment, anàlisi i mesura de les diferents fases
- Auditoria interna periòdica del compliment operatiu
- Revisió per la direcció periòdica sobre l’avenç dels projectes

Picture of Gestió de la qualitat de l'organització
Gestió de la qualitat de l'organització

Què acredita?

L’obtenció de la certificació de la norma ISO 9001:2015 per part d’ICDQ.

1. Planificació
- Metodologia d’anàlisi de riscos i oportunitats
- Objectius de la innovació/recerca i planificació per assolir-los
- Metodologia de la planificació de canvis

2. Context de l’organització
- Coneixement de l’organització i el context
- Parts interessades
- Abast del sistema de gestió
- Sistema de gestió i processos

3. Lideratge i compromís
- Lideratge a l’organització
- Polítiques de l’organització enfocades a la recerca
- Rols, responsabilitats i autoritats organitzatives per a la recerca

4 Gestió dels recursos
- Gestió de les persones
- Gestió de la infraestructura
- Gestió de l’ambient de treball
- Recursos de seguiment i mesura

5. Traçabilitat

6. Coneixements necessaris i competències

7. Presa de consciència i processos de comunicació

8. Informació documentada del sistema

9. Control de l’operació
- Definició dels requisits del servei
- Processos i fases de disseny i desenvolupament

10. Iniciatives

11. Procés d’innovació o recerca

12. Transferència de tecnologia

13. Metodologia de control de les operacions
- Control dels processos de treball establert
- Control de l’execució
- Entrega
- Control d’incidències i no conformitats

14. Avaluació
- Seguiment, anàlisi i mesura de les diferents fases
- Auditoria interna periòdica del compliment operatiu
- Revisió per la direcció periòdica sobre l’avenç dels projectes

Picture of Gestió de projectes
Gestió de projectes

Què acredita?

L’obtenció de la certificació de la norma ISO 50006:2019.

Orientació a les normes i possible certificació de les normes següents:

UNE 166002: gestió de l’R+D+I
UNE 166006: sistemes de vigilància i intel·ligència en R+D+I
UNE 166008: transferència de la tecnologia en R+D+I

Qualitat en la creació d'empreses

A qui va dirigit?

Picture of Empreses derivades (spin-off)
Empreses derivades (spin-off)

Què acredita?

La qualitat de la documentació en el procés de la constitució de l’empresa.
- Característiques del promotor
- Forma jurídica
- Ubicació
- Pacte de socis
- Valoració de la idea
- Orientació a mercat
- Anàlisi DAFO
- Previsió de recursos humans
- Estratègia de màrqueting
- Previsió econòmica-financera

Quins documents s’hi inclouen:
- Equip promotor
- Forma jurídica
- Ubicació
- Ajustament a les normatives internes:

· Propietat intel·lectual
· Acord de transferència
· Acords de personal
· Pacte de socis
· Acord de col·laboració
· Acord de recollida de dades (a efectes estadístics)

- Valoració (es recomana la valoració d’intangibles)
- Investors deck (one pager): inclou ESG values, ODS goals i gestió de la qualitat
- Business plan (recomanat)

Qualitat en la gestió de projectes

A qui va dirigit?

Picture of Qualitat del projecte
Qualitat del projecte

Què acredita?

L’orientació UNE 166001: requisits dels projectes d’R+D+I.

Acredita el nivell d’excel·lència en la gestió dels recursos:

- Competències definides necessàries i avaluació de les competències
- Personal investigador i personal de suport
- Gestió de la infraestructura de cada projecte
- Gestió de l’ambient de cada projecte
- Seguiment i mesura dels projectes
- Traçabilitat
- Coneixements necessaris
- Processos de comunicació i elaboració de memòries del projecte
- Qualitat dels registres de les diferents fases del projecte
- Informació documentada del projecte
- Informació econòmica del projecte
- Propietat intel·lectual del projecte
- Vigilància tecnològica i intel·ligència competitiva
- Gestió d’idees
- Desenvolupament del projecte
- Protecció i explotació de resultats
- Introducció al mercat
- Resultat

Picture of Sostenibilitat del projecte
Sostenibilitat del projecte

Què acredita?

L’avaluació/validació DNSH (do not significant harm) del projecte.

A. Elaboració de memòries DNSH
B. Evidències i justificació dels principis

Entitat de certificació:

Entitats que hi donen suport: