Centres CERCA – Ondeuev Test

Més de 13.000 persones treballant a la frontera del coneixement per a fer avançar la societat.

  • Àmbit

  • Universitats

  • Xarxes / Associacions

CERCA en xifres

Centres de Recerca
20
Persones
16000
Personal investigador
8000
M€
Pressupost 2021
653
Spin-off creades
162

Principals indicadors a Europa

Programa H2020

Ajuts
Consell Europeu de Recerca ERC
195
M€ de retorn
520
Projectes
1.1
Projectes coordinats
400

Programa Horitzó Europa (feb2024)

Ajuts
Consell Europeu de Recerca ERC
30
M€ de retorn
200
Projectes
500
Projectes coordinats
170

Coneixement

Publicacions WoS 2019-2022
72000
Articles
més citats
16000
Families de patents
1033
Patents
(2021)
4400
Patents llicenciades
1800

Ser CERCA

El model CERCA es caracteritza per l’assoliment de fites científiques i tecnològiques ambicioses impulsades des dels centres però també per l’aplicació d’un seguit de polítiques i estratègies conjuntes. Els centres optimitzen els seus actius i comparteixen accions comunes i bones pràctiques. Així mateix, l’avaluació institucional, de manera estratègica, va corregint sistemàticament possibles contingències.

Avaluació CERCA

Es desenvolupa sota els principis de qualitat, transparència i objectivitat. Avaluant es poden corregir desviacions i potenciar allò que ja està anant bé. Avaluant, els investigadors i l’administració dels centres prenen consciència que la seva tasca és revisada pel seu impacte i interès. I finalment avaluant valorem l’ús que se’n fa del diner públic, el qual té una importància cabdal al nostre sistema. Les avaluacions han estat i són una orientació imprescindible perquè el Govern tingui la informació per fer la seva política de centres, amb consciència i no només prospectivament.

El bon funcionament dels centres CERCA s’ha anat verificant mitjançant l’avaluació CERCA, que ha seguit avançant fins a iniciar un tercer cicle que finalitza el 2023. Aquesta tasca, ben entesa pels centres, contribueix a millorar les nostres institucions i ens fa més coneguts internacionalment gràcies als avaluadors d’arreu que accedeixen participar en els panells.

Codi de conducta CERCA

A l’entorn dels centres s’ha definit un marc de referència que ofereix el compromís de bona pràctica en l’àmbit científic i de gestió, seguint la recomanació de la Federació Europea d’Acadèmies de ciències i humanitats (ALLEA).

El Codi de conducta CERCA ha omplerts el buit important que tenia el nostre sistema de centres i aporta impuls i garanties de feina ben feta en aspectes de transparència, accés obert a dades i resultats, gestió de la propietat industrial, integritat científica, relació amb els mitjans de comunicació, entre d’altres.

Ombudsperson

L’actuació de l’Ombudsperson de CERCA ha de contribuir a complir el Codi de conducta CERCA, a prevenir irregularitats en el sistema CERCA, i a proporcionar als joves investigadors un marc de confiança en el compliment de les normes.

Es poden elevar a l’Ombudsperson casos en referència a discrepàncies entre investigadors, conflictes i qüestions sobre integritat, mala pràctica científica o incompliment del Codi de conducta CERCA.

Quan es consideri, dins de cada centre CERCA, que el cas necessita una investigació més profunda, lliure de conflicte d’interès, aleshores el cas es pot derivar a l’Ombudsperson de CERCA, que ha d’actuar sota el principi de neutralitat entre totes les parts implicades. Això inclou, per exemple, casos en què la direcció del centre hi estigui implicada, casos en què hi hagi diversos centres CERCA implicats, casos especialment greus, etc. Tanmateix, cal que l’Ombudsperson del centre CERCA hagi revisat abans el cas i hagi emès un informe amb caràcter preliminar.

L’Ombudsperson de CERCA s’ha d’inhibir en la seva actuació quan ja hi hagi altres instàncies o institucions que actuïn sobre la mateixa qüestió. Tampoc no ha d’actuar si els fets són investigats judicialment.

Pot ser sol·licitant de l’actuació de l’Ombudsperson de CERCA qualsevol persona física que treballi en algun centre del sistema CERCA, així com les direccions dels centres CERCA o terceres parts que puguin estar implicades en alguna qüestió relacionada amb l’activitat d’un centre CERCA.

HRS4R, l’eina per a l’aplicació de l’European Charter & Code for Researchers

A partir de 2014, CERCA ha acompanyat a tots els centres en la consecució de l’acreditació HRS4R. Actualment, tots els centres CERCA disposen d’aquesta distinció que els acredita com a entitats compromeses amb l’European Charter & Code for Researchers. Amb ella, la Comissió Europea els reconeix com a centres d’excel·lència en gestió de RH i els avala en aquesta matèria a l’hora d’atraure nous investigadors i els seus projectes. 

Selecció de directors

La direcció d’un centre CERCA és de vital importància, ja que marcarà la trajectòria de la institució en els propers anys. Per aquest motiu, el sistema de selecció ha de garantir, a més de la solvència científica i la capacitat de gestió de la persona candidata, l’aval de la mateixa comunitat científica, tal com es fa en les principals institucions de recerca europees. CERCA actua com a secretaria executiva en aquest procés, que s’inicia amb una convocatòria pública i internacional, oberta a tota la comunitat científica.

Aplicació de polítiques conjuntes

El model CERCA es caracteritza també per l’aplicació d’un seguit de polítiques i estratègies conjuntes. L’activitat que es deriva dels Grups de Treball fa que es comparteixin accions estratègiques que porten als centres, i a tot el sistema, a optimitzar actius.

Actualment, les principals iniciatives estratègiques conjuntes que es porten a terme giren entorn la gestió de dades, la transferència de coneixement i la ciberseguretat.

Localització