CITISYSTEM

Ajudant les ciutats en el canvi cap a un sistema sostenible de base biològica

El material de base biològica és un dels fluxos de residus més gran a les ciutats europees. Aquests residus representen una preocupació central a l’hora d’utilitzar-los de manera circular.

Segons la jerarquia de residus, després de la prevenció, les opcions preferides són la reutilització, el reciclatge i l’ús com a font d’energia. Així i tot, encara es produeix l’eliminació. Els bioresidus tenen un potencial alt per contribuir a la circularitat, perquè proporcionen materials valuosos per a la millora del sòl, fertilitzants i biogàs. Amb una quota del 34 %, els bioresidus són el component individual més gran dels residus municipals a la UE. El reciclatge d’aquests bioresidus és clau per assolir l’objectiu de la UE de reciclar el 65 % dels residus municipals l’any 2035.

A causa de la infrautilització dels biorecursos es perden recursos valuosos, tant pel que fa al material com pel que fa a l’energia i els nutrients, tal com passa amb els bioresidus que s’eliminen barrejats amb els residus municipals.

Donar suport a la utilització i la circulació de materials de base biològica en els cicles de nutrients i energia és més important que mai. Els socis implicats en el projecte comparteixen el desig de desenvolupar una economia circular de base biològica i aspiren a aportar solucions sistèmiques que incloguin maneres efectives i innovadores d’organitzar les polítiques de suport a l’economia de base biològica circular, la circulació de biorecursos, la recollida i el processament de bioresidus separats, així com la utilització més eficaç d’aquests bioresidus.

Objectius

L’objectiu del projecte CITISYSTEM és donar suport a les ciutats en la promoció de l’economia circular de base biològica, mitjançant l’augment de les accions específiques en àrees urbanes i la implicació de la comunitat en la comprensió dels fluxos de nutrients i energia del seu entorn més proper.

Per aconseguir aquest objectiu principal, CITISYSTEM proposa centrar els canvis tant en la comunitat com en el sistema, i portar a terme les accions següents:

  • Crear solucions d’economia circular, com ara organitzar la recollida selectiva de bioresidus, donar suport a la utilització innovadora dels bioresidus en els productes i donar suport al procés de producció de biogàs i compost per promoure els cicles locals d’energia i nutrients.
  • Augmentar la conscienciació i la comprensió de les comunitats i les parts interessades sobre la importància de l’economia circular regional de base biològica, és a dir, la utilització plena dels recursos regionals.

Període

Març 2023 - febrer 2027

Finançament

1.476.343,00 € total

Àmbit

Internacional

Temàtica

Economia circular

Noticies relacionades