Avaluació de la recerca

L’avaluació periòdica de l’activitat i el funcionament de tot sistema és un mecanisme essencial per definir i aplicar polítiques basades en la planificació estratègica.

En el cas dels centres de recerca, l’avaluació és una pràctica fonamental, habitual en els sistemes més avançats i prestigiosos del món. Els estàndards internacionals estan ben definits en aquest aspecte i les avaluacions acostumen a fer-se a través d’un panel d’experts independents de prestigi reconegut.

Seguint el mandat del Parlament de Catalunya i, amb posterioritat, del Govern de la Generalitat de Catalunya, la Institució CERCA coordina l’avaluació periòdica dels centres de recerca CERCA amb l’objectiu d’analitzar el compliment de la missió que tenen encomanada.

En la primera avaluació (2012-2013) es van generar més de 500 recomanacions d’alt valor afegit que s’han anat implementant els anys següents.

El 2019 es va tancar la segona avaluació (2016-2019), en què es va valorar també el grau d’aplicació de les recomanacions. En aquesta segona avaluació CERCA, a més de l’informe executiu que elabora cada comitè avaluador, es va incorporar una valoració (A, B, C, D) en funció del rendiment de cada centre. Es buscava incentivar les activitats de recerca directament relacionades amb els objectius fundacionals dels centres i les accions necessàries per promoure-les. Com a resultat d’aquest programa d’incentius, set centres han rebut un finançament extra a través de la convocatòria In-CERCA.