Neix ÀGORA, un programa inèdit i innovador dedicat al col·lectiu de gerents dels centres CERCA

El programa ÀGORA

CERCA ha iniciat ÀGORA, un programa inèdit i innovador dedicat al col·lectiu de gerents dels centres CERCA. ÀGORA posa en el centre la formació directiva dels gerents i els reptes estratègics en la gestió de la recerca i la innovació, i ho fa mitjançant la creació d’una comunitat que es nodreix dels mateixos professionals per connectar, compartir, debatre, acompanyar, aprendre i crear bones pràctiques dins i més enllà de la comunitat CERCA. La comunitat ÀGORA, un catalitzador de l’excel·lència en la gestió i també un fòrum per treballar en xarxa per tal de trobar solucions conjuntes de sistema a reptes individuals comuns.

El paper dels gerents en el context de la governança dels centres CERCA

La gran especialització de les entitats de recerca, i el prestigi que aporta el fet de tenir científics en actiu com a directors al capdavant d’aquestes, expliquen la particularitat de la governança de les organitzacions de recerca i universitats tant en l’àmbit nacional com en l’internacional, i en concret dels centres CERCA, que disposen de dues figures a la direcció: director (científic) i gerent.

El model de gestió i governança dels centres CERCA està dissenyat per complir la seva missió principal, que és desenvolupar recerca d’excel·lència d’àmbit internacional. Els centres CERCA estan dotats d’un règim legal d’autonomia i el seu model de gestió es basa en la flexibilitat i l’agilitat, en un finançament estable per mitjà d’acords marc plurianuals i en avaluacions externes fetes per panels externs i internacionals. Tenen una governança efectiva amb una direcció amb amplis poders atorgats pel patronat, l’òrgan de govern. Els directors científics dels centres CERCA són científics en actiu d’alt nivell que dirigeixen el seu propi grup d’investigació i que són seleccionats pels seus mèrits científics i trajectòria internacional. A diferència de les direccions d’altres entitats (empreses privades, entitats sense ànim de lucre, fins i tot els hospitals de Catalunya), els directors dels centres de recerca a Espanya i, en concret, dels centres CERCA no tenen una dedicació plena a les funcions de direcció sinó que compaginen la tasca directiva amb les funcions de recerca com a activitat principal.

En aquest context, s’entén el paper dels gerents dels centres de recerca. Amb una visió estratègica i institucional de l’organització i amplis poders, els gerents dels centres CERCA desenvolupen les funcions executives i de gestió professional del centre amb dedicació plena. Són funcions complementàries de les dels directors, els quals duen a terme funcions de direcció científica, i també desenvolupen funcions executives, habitualment de representació externa, mentre que els gerents acostumen a tenir un paper més intern dins de l’organització.

Tanmateix, la figura del gerent com a número dos de l’organització, igual que la figura anglosaxona del chief operating officer (COO), sovint és mal interpretada i incompresa[1]. És cert que no hi ha una única definició del paper de gerent. En els mateixos centres CERCA n’hi ha una gran diversitat, condicionats per la mida de l’institut, la tipologia, els motius històrics i, també, per les atribucions legals dels estatuts. Però, sobretot, el rol de gerent està determinat en gran manera per la seva relació amb el director com a individu, amb el seu estil de lideratge i experiència en la gestió. En molts casos, la funció principal dels gerents és ajudar a convertir la visió estratègica dels directors en una realitat. És per això, que el tàndem director-gerent és clau per a una bona governança i una gestió eficaç dels centres CERCA.

Quines funcions tenen els gerents CERCA?

Com es concreta aquest paper en les funcions dels gerents? En el pla més teòric, les funcions dels gerents són les funcions de management que tradicionalment s’han associat a les cinc funcions bàsiques descrites pel teòric del management Henri Fayol[2]: planificar (analitzar el futur i dissenyar un pla d’acció), organitzar (proveir els recursos financers, materials i personals), dirigir (guiar i orientar les persones per assolir els objectius de l’organització), coordinar (unificar i harmonitzar els esforços i activitats per tal de dirigir-les cap als objectius generals) i controlar (supervisar que les activitats es desenvolupen d’acord amb el previst, i també reportar i corregir desviacions). Les funcions de management i lideratge són clau per a l’èxit de les organitzacions; en canvi, amb freqüència són invisibilitzades i infravalorades. En el nostre entorn, el terme anglosaxó management sovint s’equipara a «administració» i, en algunes ocasions a «burocràcia», termes que tenen una connotació negativa i que cal diferenciar clarament de les funcions de management que desenvolupen els gerents. Aquesta percepció negativa de les funcions de management, a vegades per desconeixement, ha augmentat els últims anys, coincidint amb l’augment de l’aplicació de normatives més pròpies de les administracions públiques a les entitats de recerca, les quals necessiten més agilitat i flexibilitat per ser competitives.

En aquest sentit, l’aplicació d’aquestes normatives ha tingut un impacte devastador en els organismes de recerca tant estatals com catalans; el paper dels gerents CERCA, especialment dels centres constituïts com a fundacions públiques, també ha patit un fort desgast. El treball en xarxa per revertir aquestes dificultats derivades del marc normatiu restrictiu és cabdal i aquí el programa ÀGORA té un paper fonamental.

Els centres CERCA estan molt internacionalitzats, tant pel que fa al talent que integren com a les col·laboracions i projectes de recerca, que es basen en l’excel·lència científica i necessiten competir internacionalment. Per aquest motiu, la legislació que s’hi apliqui ha de ser més àgil i similar a la dels països de referència amb els quals competeixen. És per això que la debilitació del règim d’autonomia dels centres CERCA catalans i l’aplicació d’un marc normatiu restrictiu estatal té una gran transcendència per a la competitivitat internacional dels centres CERCA. La llei de la ciència catalana, que es troba en avançats tràmits parlamentaris, podria ser instrumental per revertir la debilitació del règim d’autonomia dels centres CERCA. En l’àmbit estatal, també ha crescut la preocupació a la comunitat científica per les nombroses restriccions derivades de la legislació bàsica i que comprometen la competitivitat de la ciència (en particular, la normativa pressupostària i laboral i de contractació pública). Els centres de recerca que reben finançament públic tenen el compromís de treballar amb criteris d’eficiència i rigor, amb orientació a resultats, transparència i un ferm compromís amb el rendiment de comptes als finançadors i a la societat. Però també calen normatives estatals i regionals específiques i apropiades dins del marc de les directives europees que salvaguardin la competitivitat del sector, com ja succeeix en altres països. Tanmateix, els reptes del sistema R+D van més enllà de les restriccions normatives, i inclouen, entre altres, el problema endèmic de l’infrafinançament de la recerca, la transferència de tecnologia, la manca d’inversió privada i l’atracció i retenció de talent. La Llei de la ciència estatal[3] aprovada aquest any vol donar resposta a alguns d’aquests reptes, però encara queda camí per recórrer.

En aquest context normatiu, els gerents han hagut de dirigir part dels seus esforços a esmorteir l’impacte d’aquestes normatives en les organitzacions i defensar el règim d’autonomia dels centres CERCA, i han hagut de deixar en segon terme el seu paper principal de management i de garants de l’excel·lència en la gestió, així com el d’impulsors i facilitadors. Com a conseqüència, el tàndem director-gerent ha de fer equilibris constants per mantenir el nivell d’excel·lència de les seves institucions i la seva reputació internacional dins d’aquestes limitacions. Els gerents tenen un paper especialment complex entre haver de donar resposta a les necessitats dels investigadors dins de les limitacions normatives existents i la responsabilitat que tenen envers les agències finançadores i els patrons com a garants dels interessos de les institucions.

Més enllà del pla teòric de les funcions del management i de les dificultats derivades d’un marc normatiu restrictiu, la realitat és que els gerents toquen moltes tecles en el seu dia a dia, amb una paleta molt àmplia de tonalitats. Els gerents aporten eficàcia operativa, lideratge fort en les operacions i l’equip de gestió amb l’objectiu d’aportar excel·lència a la gestió de l’organització. I, sobretot, actuen com a nexe i unió entre l’estratègia científica i les operacions per tal de garantir que la visió científica es pugui traslladar al pla operatiu. Amb aquesta visió estratègica i capacitat operativa, els gerents també tenen un paper instrumental per convertir les crisis en oportunitats i per construir organitzacions més resilients i sostenibles.

En un context tan complex i dinàmic, el programa ÀGORA impulsat per CERCA vol donar suport als gerents i acompanyar-los en aquesta funció tan apassionant i, alhora desafiant,  com també essencial per als centres CERCA. Comunitat ÀGORA, un catalitzador de l’excel·lència en la gestió i la transformació institucional dels centres CERCA, i també un fòrum per treballar en xarxa per tal de trobar solucions conjuntes de sistema a reptes individuals comuns.

ÀGORA com a comunitat d’aprenentatge i bones pràctiques dels gerents CERCA

Comença la primera edició del programa ÀGORA, que acompanyarà els gerents CERCA en els pròxims vuit mesos i que té vocació de continuïtat i de convertir-se en un programa de formació contínua. No és un programa estàtic, que cobreixi tots els continguts que necessita conèixer un gerent CERCA per dur a terme les seves funcions amb èxit; més aviat és un programa dinàmic, que anirà incorporant nous continguts i formats en un exercici d’experimentació i cocreació dins de la comunitat. Així mateix, amb l’ànim de formar les noves generacions de gerents CERCA i garantir els plans de successió de les institucions, un comitè d’avaluació ha seleccionat un nombre reduït de professionals que tenen el potencial per ocupar una plaça de gerent CERCA en el futur i que formaran part de la comunitat ÀGORA.

El programa disposa d’un equip docent d’alt nivell integrat per formadors i facilitadors amb una llarga trajectòria, experts nacionals i internacionals d’entitats de recerca de gran prestigi i representants dels responsables de política científica de la Comissió Europea, del Ministeri de Ciència i Innovació i del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. Finalment, també cal destacar la col·laboració establerta amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya en relació amb el Programa de mentoria, un programa referent en l’acompanyament de comandaments iniciat fa quatre anys, per donar suport a les noves incorporacions dins del col·lectiu de gerents CERCA i acompanyar-les.

ÀGORA s’estructura en cinc blocs diferenciats:

  • El programa comença amb un curs transformatiu de dos dies de FranklinCovey sobre lideratge amb l’objectiu de desenvolupar i reforçar competències de lideratge i desenvolupament directiu del col·lectiu de gerents dels centres CERCA. Aquest bloc tracta els quatre rols essencials que exerceixen els líders perquè la seva tasca sigui més efectiva i que són altament predictius de l’èxit: inspirar confiança, crear visió, executar estratègia i desenvolupar potencial. Per tant, dona eines concretes als gerents en el seu rol de líders de l’equip de gestió, que normalment inclou departaments com ara finances i compres, informàtica, comunicacions, recursos humans, seguretat i salut, assessoria jurídica, serveis generals i departament de projectes i ajuts a la recerca.
  • El segon bloc inclou diferents sessions sobre reptes estratègics en la gestió de la recerca en format mensual. S’hi combinen temes de gran rellevància en les funcions dels gerents, tant en el pla estratègic com en l’operatiu, i servirà per compartir, aprendre, debatre, inspirar i generar bones pràctiques i coneixements entre la comunitat de gerents. Aquest bloc cobreix la funció de pont i nexe que fan els gerents entre l’estratègia i la gestió dins de les organitzacions. En aquest sentit, s’exposaran i es debatran temes que van des de les grans reformes legislatives en ciència del 2022 fins a les noves iniciatives dins de les polítiques europees de recerca, les bones pràctiques en les estratègies d’igualtat, diversitat i inclusió, els fonaments de la transferència de tecnologia i coneixement, i també les eines per dissenyar un quadre de comandament integral. Dins d’aquest mateix bloc, també cal destacar les dues grans transicions (verda i digital) i la seva aplicació en l’àmbit de la gestió de la recerca: la implantació dels objectius de desenvolupament sostenible i les eines per construir un full de ruta de transformació digital als centres de recerca.
  • El tercer bloc es titula Peer mentoring, i consisteix en un programa pilot que treballarà amb un nombre reduït de persones per fomentar el desenvolupament d’habilitats i competències professionals a partir de l’experiència i els casos pràctics que es presentaran durant les sessions. Aquestes sessions no tenen una orientació temàtica i poden cobrir un conjunt molt ampli de temes transversals de la gestió diària dels gerents que són de difícil classificació i que poden abastar genèricament els reptes del lideratge de les persones o la gestió de crisis i incidències, però que també han de servir per compartir i celebrar les bones pràctiques i els èxits dels gerents. Els grups de peer mentoring són molt efectius per acompanyar i reduir la «soledat del mànager». Durant el programa ÀGORA es combinaran activitats formatives i lúdiques per crear una comunitat forta que serveixi per debatre, inspirar, compartir i generar bones pràctiques, les quals esperem que també serveixin d’inspiració i siguin útils fora de la comunitat CERCA (community building).
  • Finalment, l’últim bloc, Mentoria i noves incorporacions, té per objectiu donar suport a les noves incorporacions i acompanyar-les mitjançant el Programa de mentoria de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), al qual tindran accés. D’aquesta manera, es garanteix un aprenentatge i una integració més ràpids i eficaços dels nous professionals amb beneficis tant per als mateixos professionals com per a les seves institucions.

 

En definitiva, ÀGORA és un programa inèdit i innovador dedicat al col·lectiu de gerents dels centres CERCA, però també un homenatge i un reconeixement a la seva tasca incansable i sovint invisible i a l’aportació que fan al costat dels seus equips de gestió per mantenir les seves institucions al capdavant dels seus àmbits respectius.


 

[1] Nate Bennet, Second in Command: The Misunderstood Role of the Chief Operating Officer. HBR.

[2] Els catorze principis per al procés administratiu desenvolupats per Henri Fayol a Administration Industrielle et Générale (1916).

[3] Llei 17/2022, del 5 de setembre, per la qual es modifica la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.


Compartir

Bruna Vives

Bruna Vives és consultora independent i experta en excel·lència en la gestió d’entitats de recerca. Col·labora amb CERCA com a coordinadora acadèmica del programa ÀGORA. Té una trajectòria de més de vint anys d’experiència en la direcció executiva d’organitzacions de recerca d’excel·lència internacionals i el seu finançament. Entre altres, ha dirigit la gerència (2015-2021) i oficina d’ajuts a la recerca (2007-2015) del Centre de Regulació Genòmica (CRG).

Articles relacionats per iniciativa

Gènere

Lluís Rovira

07/07/2020
Des dels seus inicis, a I-CERCA hem tingut molt present la importància de la presència femenina en la recerca, reivindicar-ne les aportacions.
Corporatiu

Lluís Rovira

06/05/2020
Enguany, enmig del tsunami del COVID-19, ha tingut lloc un fet rellevant pel sistema CERCA: l’aprovació d’uns nous estatuts de la Institució CERCA.
Corporatiu

Lluís Rovira

23/04/2020
Segur que tots tindrem històries de confinament per relatar. També és cert però que la incertesa que tenim ara sobre els propers mesos pesa molt sobre la situació i percepció de tots nosaltres.

Publicacions relacionades

CorporatiuMemòria
17/07/2023