CERCAGÍNJOL

Fons compartit de protecció de tecnologies

CERCAGINJOL és un fons de patents i protecció de la propietat intel·lectual i industrial únic a tot l’estat.

Creat el 2016, es va dotar inicialment amb finançament de I-CERCA i una aportació única dels centres participants. En els darrers anys s’han incorporat aportacions de diferents departaments de la Generalitat.

Actualment hi participen 23 centres i quatre més es troben en procés d’integració.

Des del seu inici, GINJOL ha fet 10 crides i ha invertit més de 780.000€.

 

Funcionament

L’accés al fons es fa a través de crides competitives, habitualment dues l’any, obertes als centres participants. Poden presentar un màxim de 3 projectes per crida i sol·licitar un màxim de 10.000€ per projecte. Els projectes, que poden ser compartits per més d’un centre, poden incloure altres institucions alienes al fons, que en aquest cas, no reben finançament.

L’avaluació és externa i la fa un panell internacional d’experts, que valora cada projecte segons quatre criteris:

  • Potencial disruptiu (35%)
  • Planificació i Singularitat (15%)
  • Viabilitat financera (40%)
  • Implementació apropiada (10%)

Per ser elegible, la puntuació mitjana de tall de la proposta ha d’estar per sobre 7.6/10. El grup d’avaluació lliura un ranking de projectes que reben finançament per ordre segons la disponibilitat de fons.

És possible demanar projectes de continuació, és a dir, finançament en noves crides pel mateix projecte, sempre que es demostri que el temps d’arribada al mercat (TRL) del projecte ha avançat, al menys, en un punt.

No hi ha limitació en el TRL dels projectes, que estan habitualment en el rang de TRL2-3 a TRL7-8. El projecte ha d’incloure en els seus objectius l’increment del TRL amb els finançament rebut.

Les despeses elegible són de qualsevol tipus que incrementi el TRL del projecte: Patents, extensions, redaccions, inici de plets, estudis regulatoris, estudis de mercat, models d’utilitat, petits prototips o proves de concepte, MVPs, actuacions de promoció, despeses derivades de contractes, NDAs, FTOs, Innovation Diligences, etc. També inclou qualsevol actuació vinculada a la propietat intel·lectual (despeses de copyright, marques, audiovisuals, etc.). No inclou, tanmateix, despeses de personal de cap tipus. Tota la despesa pot ser subcontractació.

 

Mecanisme de retorn

El que fa únic el fons, a banda del finançament i la gestió, és el mecanisme de retorn. Els projectes, a part de demostrar la viabilitat, singularitat i el camí de comercialització, han de planificar el retorn de l’import assignat amb un mínim addicional del 50%.  Aquest procés és negociat i pot incloure imports superiors en funció del TRL, de la via de comercialització, royalties, etc. Actualment, de 81 tecnologies finançades, només s’han abandonat 12. En aquest cas, no hi ha retorn de l’import finançat.

El retorn s’ha de planificar sobre els ingressos de la tecnologia, per les vies que es pacti amb el centre.  Per tant, no afecta ni a l’investigador ni al grup de recerca.

El fons va tenir els primers retorns el 2020 i es podrà mantenir una crida solament amb els retorns generats a partir de 2023-2024, complint així l’objectiu inicial.

El mecanisme, molt ben acollit pels centres, s’ha demostrat viable a mig termini.