Citisystem

Ajudant les ciutats en el canvi cap a un sistema sostenible de base biològica

El material de base biològica és un dels fluxos de residus més gran a les ciutats europees i representen una preocupació central a l’hora d’utilitzar-los de manera circular.

Segons la jerarquia de residus, després de la prevenció, les opcions preferides són la reutilització, el reciclatge i l’ús com a font d’energia. Tot i així, encara es produeix l’eliminació. Els bioresidus tenen un alt potencial per contribuir a la circularitat, proporcionant materials valuosos per a la millora del sòl, fertilitzants i biogàs. Amb una quota del 34%, els bioresidus són el component individual més gran dels residus municipals a la UE. El reciclatge d’aquests bioresidus és clau per assolir l’objectiu de la UE de reciclar el 65% dels residus municipals l’any 2035.

Objectius

L’objectiu del projecte CITISYSTEM és donar suport a les ciutats en la promoció de l’economia circular de base biològica, augmentant les accions específiques en àrees urbanes i implicant la comunitat en la comprensió dels fluxos de nutrients i energia del seu entorn més proper.

Per aconseguir aquest objectiu principal, CITISYSTEM proposa centrar els canvis tant en la comunitat con en el sistema, portant a terme les accions següents:

  • Crear solucions d’economia circular com ara organitzar la recollida selectiva de bioresidus, donar suport a la utilització innovadora dels bioresidus en els productes i donar suport al procés de producció de biogàs i compost per promoure els cicles locals d’energia i nutrients.
  • Augmentar la conscienciació i la comprensió de les comunitats i les parts interessades sobre la importància de l’economia circular regional de base biològica, és a dir, la plena utilització dels recursos regionals.