VES-HI CERCA KTT

Programa de mobilitat i intercanvi de professionals de transferència

Objecte: Promoure la mobilitat de tècnics i personal del sistema CERCA per visitar institucions i/o participar en esdeveniments de referència en els àmbits de la transferència, preferentment internacionals.

Import: 285.000,00€ (euros)

Beneficiaris
: Podran ser beneficiaris del programa VES-HI KTT les entitats integrades en el Sistema CERCA. L’ajut l’han de dedicar al personal del sistema CERCA que desenvolupi o tingui alguna responsabilitat en transferència. S’inclou també als patrons dels òrgans de govern dels centres del sistema CERCA, així com el personal de plataformes, projectes Internacionals de transferència o de gestió de dades per tasques de comercialització a empreses. El personal adscrit d’altres institucions a centres CERCA ha de constar explícitament en el conveni d’adscripció vigent corresponent. Les sol·licituds hauran d’anar avalades i signades pel director o persona habilitada del centre CERCA corresponent.

Format: Crida continua oberta fins exhaurir els fons, amb cupons individuals de fins a 2.500,00 €, que inclou viatge i despeses. Mobilitat per a un màxim de 5 dies consecutius. Es preveuen uns 120 cupons en total.

Criteris d’avaluació de propostes:

  • Interès pel Centre CERCA (25%)
  • Interès pel Sistema (35%)
  • Desenvolupament professional (40%)

Termini per presentar propostes: Obert des del 30/12/2023. Mínim un mes abans de l’estada. Totes les estades s’han de completar abans del 20/10/2024.

Pagament: Bestreta via “lump sum” en el moment d’aprovació de la proposta (com a màxim, una setmana abans de l’estada). Cost del viatge, posterior a l’estada contra bitllets.

Justificació: Econòmica (només viatge) i Tècnica (Report, documents i presentació a la Comunitat de Transferència si escau).